Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 720
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3991/09.08.2011 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък; дофинасирането им и упълномощаване кмета на общината да внесе предложение в ОбС за дофинасиране на маломерните и слети паралелки за 2012 г. съгласно  ЕРС за 2012 г., който предстои да се приеме от МС на РБ.

Мотиви: Във внесения от кмета на общината доклад се посочват следните мотиви:

По предложения на директорите на училища, придружени със становища на началника на РИО-Стара Загора Татяна Димитрова, общинска администрация е изготвила справка (Приложение № 1) за броя на маломерните и слети паралелки и броя на учениците в тях за учебната 2011/2012 година в училищата на територията на oбщина Казанлък.

Съгласно чл.11 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена изключения от минималния брой на ученици в паралелките се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност. Размерът на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението (I- IV - 16 ученика; V-VIII - 18 ученика) и действителния брой на учениците в паралелка се умножи по съответния единен разходен стандарт.

Обучението в маломерните паралелки дава много по-добра образователна подготовка, отколкото в слети паралелки.

Като се утвърдят предложените маломерни и слети паралелки в училищата, на учениците от малките населени места ще се осигури възможността да посещават местните училища, гаранция за безопасността и психологически комфорт, спокойствие на родителите и добра образователна подготовка на учениците.

След анализ на информацията, постъпила от директорите на училища в община Казанлък и началника на РИО - Стара Загора и в съответствие с действащите нормативни документи в системата, кмета на общината предлага на Общински съвет да подкрепи внесения от него доклад.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 11 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Доп. – ДВ, бр. 27 от 2008 г.)

 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 

1.      Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък, съгласно приложение № 1.

2.      Дофинансира маломерните и слети паралелки, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (I-IV - 16 ученика; V-VIII - 18 ученика) и действителния брой на учениците в паралелка се умножи по съответния единен разходен стандарт за 2011 г. и 2012 г.

3.      Дофинансира маломерните и слети паралелки в училищата на община Казанлък за 2011 г. със сумата от 18 243,16 лв. (Приложение № 2)

4.      Упълномощава Кмета на Община Казанлък да внесе предложение в Общински съвет за дофинансиране на маломерните и слети паралелки за 2012 година в съответствие с единния разходен стандарт за 2012 година, който ще се приеме от Министерски съвет.

 
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 27 общински съветници, от които „за” – 25.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220