Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 721
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3998/11.08.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2011/2012 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че с със закриването на училищата в с. Черганово, с. Розово, с. Горно Изворово, с. Долно Изворово, с. Ясеново и с. Дунавци според чл. 12, ал.2 и ал.4, т. 7 от Правилника за прилагане Закона за народната просвета, както и според чл. 26, ал.3 от Закона за народната просвета, учениците са насочени към училища в съседни населени места.

Във връзка с прилагане на §6в, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 2 от Постановление 84 на МС от 06.04.2009 година с Постановление 284 от 03.12.2010 г. на МС за изменение и допълнение на Постановление 84 на МС от 06.04.2009 година за приемане на Списък на средищни училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и за приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища за средищни училища през учебната 2010/2011 година в община Казанлък са определени ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, ОУ "Д-р Петър Берон”, с. Овощник и ОУ «Христо Ботев», с. Енина. За учебната 2011/2012 година в тези училища ще се обучават общо 90 ученика от закрити училища, разпределени, както следва:

-          в ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник 28 ученика от с. Черганово и с. Розово

-          в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка 45 ученика от с. Ясеново и с. Дунавци

-          в ОУ „Христо Ботев”, с. Енина 17 ученика от с. Долно Изворово, Средно Изворово и Горно Изворово

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал. 1 от Постановление № 84 на Министерски съвет от 06.04.2009 г.,

 

Р Е Ш И:

 
 
Определя за учебната 2011/2012 година следните общински училища за средищни:
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - гр. Шипка, ОУ ”Д-р Петър Берон” - с. Овощник и
ОУ „Христо Ботев” - с. Енина
 
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
Участвали в поименното гласуване 27  общински съветници, от които „за” – 26.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220