Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 722
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3997/11.08.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищен автобус - марка 'Otoyl', модел E 27.14 Schoolbus, № СА 1720NT 27+1 места; автобус 'Hyundai', модел Country, № CA0748KA 15+1 места; микробус 'Citroen', модел 'Jumper' № CA4553MN 8+1 места за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2011/2012 г.

Мотиви: В изпълнение на Националната програма «По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст», модул «Осигуряване на превоз за ученици в основна образователна степен» МОМН предостави на община Казанлък три училищни автобуса за средищните училища с договори ДО1-599/02.07.2007 г., ДО1-474/28.05.2009 г., ДО1-421/27.05.2010 г.

Според чл. 3 от Договорите между община Казанлък и МОМН Община Казанлък определя училище-преимуществен ползвател на моторно превозно средство с решение на Общинския съвет.

С Постановление №284 от 03.12.2010 г. на МС за изменение и допълнение на Постановление 84 на МС от 2009 г. за приемане на списък на средищни училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и за приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища за средищни училища в община Казанлък са определени ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр. Шипка, ОУ "Д-р Петър Берон”, с. Овощник и ОУ «Христо Ботев», с. Енина.

С Решение №513/28.09.2010 година Общински съвет – Казанлък е определил училищата ползватели на училищните автобуси за учебната 2010/2011 година. По време на разискванията в 51-то заседание, председателят на ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм - Драгомил Иванов предложи автобус ”Hyundai”, модел Country, № CA0748KA 15+1 места да превозва ученици по маршрут гр. Казанлък до с. Ръжена и обратно. Предложението беше подкрепено от кмета на с. Ръжена и от всички присъстващи в залата на заседанието съветници.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНП и чл.3 от договорите между Община Казанлък и МОМН Общински съвет - гр. Казанлък

 

Р Е Ш И:

 
  1. Определя за учебната 2011/2012 година като преимуществени ползватели на МПС – училищни автобуси следните общински училища:
 
 
 
 

ОУ Д-р Петър Берон”, с. Овощник

Автобус ”Hyundai”, модел Country, № CA0748KA 15+1 местада превозва ученици по маршрут: с.Черганово до с. Овощник и обратно;

Микробус „Citroen”, модел ”Jumper” № CA4553MN 8+1 места да превозва ученици от с. Розово до с. Овощник и обратно.
 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка

Автобус марка “Оtoyl”, модел Е 27.14 Schoolbus, № CA 1720NT 27+1 места да превозва ученици по маршрут: от с. Дунавци до гр.Шипка и обратно и от с. Ясеново до гр. Шипка и обратно.

 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Ръжена

Автобус 'Hyundai', модел Country, № CA0748KA 15+1 места да превозва ученици по маршрут:  гр. Казанлък до с. Ръжена и обратно;

 
  1. Възлага на Кмета на община Казанлък със своя заповед да утвърди маршрутните разписания на училищните автобуси на общинските училища за учебната 2011/2012 г., като в разписанието за Автобус ”Hyundai”, модел Country, № CA0748KA и Микробус „Citroen”, модел ”Jumper” № CA4553MN бъдат включени и населените места, за които ОУ „Христо Ботев”, с. Енина е средищно училище.
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които „за” – 28.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220