РЕШЕНИЕ № 723
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51

Относно: ОС_3984/08.08.2011 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък с проект за решение относно одобряване на Приложение № 1, с проекти и дейности за 2011 г., неразделна част от Договор за разбирателство между 'Ветроком' ЕООд - София, Община Казанлък и Общински съвет - Казанлък, приет с Решение № 378/08.01.2010 г.

Мотиви: В изпълнение на Решение № 323/2009 г. и на Решение № 378/2010 г. и като вземам под внимание възможността средствата, които предоставя „Ветроком” ЕООД по Договор за разбирателство между тях, Община Казанлък и Общински съвет – Казанлък, да бъдат качествено оползотворени и за ремонтни дейности през летния сезон, както и договореното в т. 2 от Раздел ІІ на Договора, това да бъде сторено най-късно през м. август 2011г., предлагам ви да обсъдим проекти и дейности в размер на 10 000 евро за нуждите на с. Крън; 10 000 евро за с. Енина и 50 000 евро за „МБАЛ – „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък. Постоянните комисии на заседанията си през м. август и септември са изразили становища в подкрепа на предложението.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява Приложение № 1, с проекти и дейности за 2011 г., неразделна част от Договор за разбирателство, приет с Решение № 378/08.01.2010 г.

2. Предоставя на „Ветроком” ЕООД Приложение № 1 за изпълнение съгласно т. 2 от Раздел ІІ на Договора за разбирателство.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:„Ветроком”ЕООД; кметът на общината; председателят на ОбС; управителят на „МБАЛ – „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък; кметът на с. Крън; кметът на с. Енина.

 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 21.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220