Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 727
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3861/29.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно вземане на решение за Запис на заповед по проект 'Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007-2013 г.

Мотиви: В изпълнение Решение № 584/18.01./25.01.2011 г. на Общински съвет – Казанлък, кметът докладва, че община Казанлък е кандидатствала по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 «Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие» по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 (ОПРР).

С Решение № РД02-14-947 от 03.05.2011 г. на Управляващия орган на ОПРР проектното предложение беше одобрено за финансиране и на 23.06.2011г. беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-07/2010/019 за проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020” на обща стойност 497 020,00 лв., от които 24 851,00 лева собствен принос на Община Казанлък, съставляващ 5% от общите допустими разходи по проекта.

Съгласно член 4.1. от специалните условия на договора за безвъзмездна финансова помощ Община Казанлък може да получи авансово плащане в размер на 165 259,15 лв., представляващи 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР, с което да започне изпълнението на дейностите по проекта. Едно от условията да се получи авансовото плащане е същото да се обезпечи със Запис на заповед или Банкова гаранция. Към искането за получаване на авансово плащане се прилага решение на Общински съвет за издаване на Запис на заповед/банкова гаранция. Запис на заповед следва да бъде издаден без протест и разноски, платим на предявяване и подписан от кмета на общината на база Решение на Общински съвет по образец, Приложение № 1 към доклада.

Авансовото плащане ще осигури начално финансиране за дейностите по проекта.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 10 и чл. 52 от ЗМСМА,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 

Упълномощава кмета на община Казанлък да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване на МРРБ срещу бъдещи приходи за размера на аванса – 165 259,15 лева по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/019 за проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 в съответствие с тук приложен образец.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 23.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220