Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 728
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_4036/26.08.2011 - Доклад от Стефан Бурков - общински съветник с проект за решение относно удължаване срока на Договор № Д06-8/26.01.209 г. за възлагане на управлението на лечебното заведение 'ДКЦ Поликлиника - Казанлък' ЕООД.

Мотиви: През 2008 г., с Решение № 878/29.05.2008 г. на Общински съвет – Казанлък е възложено на кмета на общината да определи условията и организира провеждането на конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ –Поликлиника- Казанлък” ЕООД.

Комисията, назначена със Заповед № 642/14.07.2008 г. на кмета на община Казанлък, класира кандидата д-р Петър Иванов Лучев на първо място, поради това, че е получил обща средноаритметична оценка 5.41 от разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 на МЗ, за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения и след събеседване.

Кметът на общината предложи на Общинския съвет да утвърди класирането на д-р Петър Лучев за управител на „ДКЦ Поликлиника – Казанлък” ЕООД и след законоустановения срок за възражения, да издаде заповед за назначаването му и да сключи договор за възлагане управлението на здравното заведение за срок от три години.

Със свое Решение № 18/25.09.2008 г. ОбС е утвърди класирането на д-р Лучев за управител на здравното заведение; възложил на кмета на общината да издаде заповед за назначаването му и да сключи договор за възлагане управлението на здравното заведение и утвърдил договор за възлагане управлението на „ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД, който кметът на общината да сключи с него за срок от три години.

Тогава Комисията за провеждането на конкурса за възлагане управлението на „ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД, а по-късно и Общинският съвет, съзнавайки, че с представените идеи и концепция за „съживяването” на лечебното заведение, кандидатурата на д-р Лучев е полезният вариант, като оставиха в ръцете му общинското дружество затънало в дългове и множество проблеми от най-различно естество.

Днес ОбС може да се гордее с решението си, защото д-р Лучев показа управленчески умения и в годините на криза, които възвърнаха доброто име на „ДКЦ Поликлиника – Казанлък” ЕООД, доверието и уважението на гражданите на общината към медицинските работници. Видно от представените и приети финансови отчети в годините на управление на д-р Лучев, дружеството не е реализирало загуби, покрита е значителна част от натрупаните задължения на дружеството, закупена е нова апаратура, която допринася в значителна степен за правилното диагностициране на заболяванията на пациентите.

На 25.09.2011 год. изтича тригодишният срок, с който по силата на Решение № 18/25.09.2008 г., ОбС утвърди класирането на д-р Петър Иванов Лучев за управител на здравното заведение и му възложи управлението на дружеството, като утвърди текста на договор за управление, който бе подписан по-късно.
 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, 
 
 
 

Р Е Ш И:
 
 

1. Удължава срока на Договор № Д06-8/26.01.2009 год. за възлагане на управлението на лечебното заведение "ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД сключен между Община Казанлък и д-р Петър Иванов Лучев за срок от три години.

2. Възлага на кмета на община Казанлък да сключи анекс към договора по т. 1.
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 

Адресат на акта: кметът на общината; д-р Петър Лучев – управител на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД
 
Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 23.
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220