Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 729
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3847/27.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2010 г. на 'Казанлъшка искра' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

Мотиви: На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества., кметът на общината внесе за разглеждане и приемане на годишния финансов отчет за 2010 год. на „Казанлъшка искра” ЕООД

„Казанлъшка искра” ЕООД е общинско дружество със 100 % общинско участие.

Дружеството реализира приходи в размер на 52 хил.лв., като за сравнение през 2009г. са били в размер на 70 хил.лв. Най-висок дял в структурата на приходите заемат тези от продажба на услуги – рекламна дейност и обяви в размер на 29 хил.лв., като за 2009г. е 35351,30 лв. Намалението се дължи на стагнацията в рекламния пазар, както и на икономическата криза. Приходите от основната /издаване на вестника и реклама / са 78 % от общите приходи. Дружеството реализира и приходи в размер на 13 хил.лв. от наеми, съвместна дейност и префактуриране на ел. енергия.

Реализираните разходи на дружеството за осъществяване на дейността му са в размер на 52 хил.лв. Най - висок е относителния дял за разходи за външни услуги 23 хил.лв., следван от разходи на персонала на стойност от 22 хил.лв., следвани от разходите за суровини и материали, които за отчетния период са 26 хил.лв.

Средно списъчният брой на наетите лица по трудово правоотношение са 4 човека.

Средната работна заплата в дружеството през 2010 г. е в размер на 386,57 лв.

Разходите на дружеството за 2010 г. са намалели с 23 хил.лв. спрямо предходната година.

Като цяло за 2010 г. дружеството е с отрицателен финансов резултат, тъй като реализира загуба от 1000 лв. Въпреки финансовите затруднения през 2010 г. дружеството няма просрочени задължения през текущия период.

Към 31.12.2010 г. краткотрайните активи покриват напълно задълженията. Собствения капитал на дружеството е 3 хил.лв., като за сравнение през 2009 г. е в размер на 4 хил.лв. Три от Постоянните комисии при обсъждане на доклада са отчели, че Иван Лапчев е регистриран в Окръжен съд като управител на дружеството през януари 2011 г., поради което не приеха текста на т. 2 от проекта за решение. В хода на дебатите общинските съветници измениха текста на т. 2 и т. 3 и предложиха да отпадне т. 5

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3, и т.7 от Наредба №19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 
  1. Приема годишния отчет и баланс за 2010 г. на „Казанлъшка искра” ЕООД.
  2. Освобождава от отговорност за 2010 год. управителя - Диана Тончева Рамналиева.
  3. В срок до 30.09.2011 година задължава управителя на дружеството да съгласува бизнес план за текущата година с кмета на общината.
  4. До 31.12. на текущата година управителя на дружеството да внесе пред Общински съвет – Казанлък и кмета на общината писмен отчет за изпълнение на одобрения годишен бизнес план.
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината; управителя на „Казанлъшка искра” ЕООД;

 
 

Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220