Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 730
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3848/27.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2010 г. на 'Балканинвест'.

Мотиви: На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, кметът на общината внесе за разглеждане и приемане на годишните финансови отчети за 2010 год. на „Балканинвест” ЕООД

„Балканинвест” ЕООД е общинско дружество със 100 % общинско участие. Основен предмет на дейност на дружеството е:

-          инвеститорски контрол и организация на строителство на общински обекти;

-          услуга на граждани, фирми свързани с пазарни оценки на недвижими имоти, технически процедури при сделки на недвижими имоти, ценообразуване, техническа и юридическа помощ на граждани, фирми, вещи лица в Районен съд, подготовка на документи за въвеждане на обекти в експлоатация и други подобни.;

-          събиране на наемни такси за метални и бетонови гаражни клетки поставени върху общински терени.

Дружеството реализира приходи:

 
Приходи от:
Отчет за 2010 г. в лв.
Отчет за 2009 г. в лв.

Приходи от дейността

159 499
258 396

Инвеститорски контрол

9 120
9 992
Приходи от СМР
132 503
238 378

Услуги на граждани, фирми и др.

8 656
3 414

Комисионна от събрани наеми за гаражни клетки

9 167
6 612

Приходи от лихви

53
245
 

Приходите от дейността през 2010 год. са намалели с 98 897 хил.лв. и възлизат в размер на 159 459 лв.

Разходите от 265 хил.лв. през 2009 год. са намалели със 66 хил.лв. и възлизат на 199 хил.лв.

Най-голям е делът на разходи за оперативна дейност включващ разходи за суровини и материали, амортизации и други разходи.

Дълготрайните материални активи на дружеството към 31.12.2010г. са 26 хил.лв. в т.ч.: сгради – 20 хил.лв.; Машини и оборудване – 6 хил.лв.

Дружеството приключва със загуба от 40 хил.лв.

Средно списъчен персонал за 2010 год. – 5 бр.

Средна брутна работна заплата – 401 лв.

Средна брутна работна заплата на управителя - 627 хил. лв. При обсъждане на докладите от Постоянните комисии, общинските съветници измениха проекта за решение, което се подкрепи на заседанието.

 
 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 
 

Р Е Ш И:

 
  1. Приема годишния баланс и отчет за 2010 год. на „Балканинвест” ЕООД.
  2.  Освобождава от отговорност за 2010 г. управителя - Теменужка Борисова Иванова.
  3. В срок до 30.09.2011г. задължава управителя на дружеството да съгласува бизнес план за текущата година с кмета на общината.
  4. До 30.12.на текущата година управителя на дружеството да внесе пред Общински съвет – Казанлък и кмета на общината писмен отчет за изпълнение на одобрения годишен план.
 
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината; управителя на Балканинвест” ЕООД.
 
 
 

Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 22.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220