Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 731
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_4047/30.08.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне за ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация на обект 'Градска Пречиствателна станция за отпадъчни води' - гр. Казанлък, публична общинска собственост.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че обекта „Градска Пречиствателна станция за отпадъчни води” – гр. Казанлък е построен върху имот № 057001 в местността „Мералъка”, землището на с. Овощник, община Казанлък – частна държавна собственост, съгласно АДС № 130 / 05.08.1999 г. Сградите и съоръженията, представляващи обект ГПСОВ, са публична общинска собственост, съгласно АПОС № 15 / 23.07.2007 г. Обекта е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № 969 / 2006 г.

С Решение № 254/19.06.2001 г. на Общински съвет - Казанлък е одобрен договор за учредяване на право на ползване върху недвижим имот. В изпълнение на горепосоченото  решение на 19.06.2001 г. е подписан Договор между Община Казанлък и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора за предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху обекта – публична общинска собственост. Този договор е със срок на действие 10 години и изтича на 19.06.2011 г. Община Казанлък не разполага с възможности за стопанисване и управление на обекта. Съгласно чл. 198о от Закона за водите стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Съгласно § 30 от ПЗР към ЗИД на ЗВ възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва чрез сключване на договор между председателя на асоциацията по В и К съгласно решение на общото й събрание или кмета на общината, съгласно решение на общинския съвет и В и К оператора, действащ на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на този закон.

На територията на Община Казанлък има един ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора. Към настоящия момент не е създадена и Асоциация по ВиК.

С оглед необходимостта от продължаване на стопанисването, поддържането и експлоатацията на Обект „Градска Пречиствателна станция за отпадъчни води” – гр. Казанлък от „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора кметът съобщава, че е необходимо решение на ОбС Казанлък, с което да се предостави за ползване, стопанисване одобри договора между община Казанлък и ВиК оператора, като се упълномощи кмета на общината да го подпише. За да бъде възможно осъществяването на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите е необходимо да бъде учредено и безвъзмездно право на ползване върху обект „Градска Пречиствателна станция за отпадъчни води” – гр. Казанлък.

 
 
 
 
 
 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 54, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и § 30 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 198о от Закона за водите,

 

Р Е Ш И:

 

І. Предоставя право на безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет години) на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, ЕИК 833066300, представлявано от управителя – инж. Румен Райков върху Обект “Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Казанлък”, построена върху имот №057001 местност “Мералъка”, землище с .Овощник, общ.Казанлък, при граници на имота – имот № 055021, имот № 055022, имот № 000163, имот № 058001, имот № 060005, имот № 000074, частна държавна собственост, съгласно АДС №130/05.08.1999г. /Обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване №969/2006г. на ДНСК-София/, състоящ се от:

           1. Сгради :

           1.1. “Груби и фини решетки” едноетажна, масивна конструкция, борд +7,80 ; ЗП =283,36кв.м.

           1.2. “Хлораторно” едноетажна, масивна конструкция, борд +4,80 ; ЗП =88,36кв.м.

           1.3. “Помпена станция за активна кал” едноетажна,/вътрешни две нива к.0.00 и к.-3,70 / масивна конструкция, борд +6,00 ; ЗП =285,95кв.м.

           1.4. “Помпена станция за хлорни утайки и канални води” едноетажна, /вътрешни две нива к.0.00 и к.-3,70 /масивна конструкция, борд +4,50; ЗП =40,96кв.м.

           1.5. “Помпена станция при метантанкове” едноетажна, /вътрешни две нива к.0.00 и к.-2,80 / масивна конструкция; ЗП =231,43кв.м.

           1.6. “Въздуходувна станция” едноетажна, борд +8,70 /вътрешни две нива к.0.00 и к.-2,50 / масивна конструкция, ЗП =400,91кв.м.

           1.7. “Ел.подстанция”, масивна конструкция, обща ЗП =401,36; борд +5,40 ; едноетажен корпус ЗП=227,48 и двуетажен корпус ЗП =173,88кв.м.
           1.8. “Парокотелна централа”, масивна конструкция, борд +5,70 ; едноетажна ЗП=172,96

           1.9. “Нафтово стопанство и помпена станция ” едноетажна, масивна конструкция, борд +5,40 ; ЗП=79,36

           1.10. “Битово лабораторна сграда”, масивна конструкция, обща ЗП =265,98; едноетажен корпус ЗП=114,08 ,борд +4,20 и двуетажен корпус ЗП =151,90кв.м, борд +7,50.

           1.11.“Стопанска сграда”, масивна конструкция, едноетажна, ЗП=287,64 кв.м.
           1.12. “Санитарен филтър”, масивна конструкция, едноетажна с две тела, ЗП=424кв.м.
           1.13. “Битова сграда за персонал на експлоатационни машини”, масивна конструкция,    едноетажна , ЗП=60,16кв.м.

           1.14. “Ремонтна работилница с гаражи”, масивна конструкция, едноетажна ЗП=288кв.м.

           1.15. “Контролно пропускателен пункт”, масивна конструкция,    едноетажна ЗП=19,10 кв.м.

          2. Съоръжения :

          2.1. Пясъкозадържател-хоризонтален, четири коридора, две секции, общо ЗП=187,92кв.м.

          2.2. Утаители/първични радиални/ - три броя с диаметър 30м- общо ЗП=2119,50кв.м.

 
 
 
 

           2.3. Биобасейн-хоризонтален, две секции с по 3 коридора, общо ЗП=3168кв.м., обем на секция 7560м3

          2.4. Утаители /вторични радиални/- четири броя с диаметър 30м., общо ЗП=2826кв.м.

          2.5.    Контактен резервоар – един брой с диаметър 30м. ЗП=706,5кв.м.

          2.6.    Утайкоуплътнители – два броя с диаметър 18м. ЗП=508,68кв.м.

          2.7.    Изсушителни полета – 46 броя   ЗП=19872кв.м.

          2.8.     Открити и авариен канали

          2.9.     Работилница , склад инвеститор и инкасаторски салон

          3. Подобрения - Ограда, Външни и площадкови пътища, Трайни насаждения

ІІ. Одобрява предложения проект на договор за безвъзмездно предоставяне на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора на правото на ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация на обект „Градска Пречиствателна станция за отпадъчни води” – гр. Казанлък.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Казанлък да подпише договора за безвъзмездно предоставяне на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора на правото на ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация на обект „Градска Пречиствателна станция за отпадъчни води” – гр. Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 25.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220