Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 732
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_4050/31.08.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие и осигуряване на финансирането му до 2013 г. включително.

Мотиви: Община Казанлък e бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/019 за проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” .

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, Общински съвет трябва да вземе решение за изработване на ИПГВР, което се обявява публично и чрез информационна кампания се приканва обществеността да представи своите становища и идеи. Насоките указват Общинският съвет да вземе решение и за финансиране на ИПГВР в съответствие с одобрените средства.

Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/019  е в размер на 497 020 лв., от които 5% / 24 851 лв./ - собствен принос и останалите 95 % /472 169 лв./ - безвъзмездна финансова помощ. Продължителността на изпълнение е 24 месеца, считано от 23.06.2011 г. За посочения размер на одобрени средства и в изпълнение на т. 3 от Решение № 584/18.01./25.01.2011 г., Протокол № 39 на Общински съвет – Казанлък, община Казанлък своевременно е извършила уведомяване с писмо изх. № 61-01-256/13.05.2011 г. и вх. № ОС – 3674/13.05.2011 г.

С това решение община Казанлък е кандидатствала по схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-07/2010 «Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие» по Оперативна програма „Регионално развитие”  и е разпоредил средствата по проекта да бъдат заложени в бюджета на община Казанлък за 2012 и 2013 год.

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 6 и

т. 12 от ЗМСМА,
 
 
 

Р Е Ш И:

 
 

1.        Община Казанлък да изработи Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Казанлък за периода 2014 - 2020 г.

 
 
 
 
 
 
 

2.        Средствата, необходими за финансиране изработването на ИПГВР, да бъдат по одобреният по Оперативна програма „Регионално развитие” проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020”, ДБФП№ BG161PO001/1.4-07/2010/019 от 23.06.2011 г., като собствения принос в размер на 5% или 24 851 лв. да бъде заложен в бюджета на Община Казанлък за 2012 г.

 
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 21.

 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220