Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 733
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51,
(С Решение № 117/13.07.2012 г. на Старозагорски административен съд е обявена нищожността на т. ІІІ от решението!)


Относно: ОС_3668/11.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти, представляващи имоти - публична общинска собственост - микроязовири на територията на община Казанлък. Изменя Годишната програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2011 г. в Приложение № 8 и № 9; - Отменя в Приложение № 8 следните позиции: 1, 7, 9, 10, 12, 15, 16 и 17 вкл.; - Допълва Приложение № 9 с позиции 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;

Мотиви: Общинските поземлени имоти в едно с изградените съоръжения и обособени, като обекти микроязовири на територията на Община Казанлък представляват по смисъла на ЗОС обекти – публична общинска собственост. Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал.7 от същия закон, свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години с решение на общинския съвет. С последните изменения в ЗОС, отпадна ограничението,че могат да се отдават под наем части от публична общинска собсвеност, с изключение на обектите подлежащи на концесиониране. Провеждане на процедура по Закона за концесиите е по продължителна във времето, и е свързана с допълнителни разходи, поради което кметът счита, че отдаване под наем по реда на ЗОС е по целесъобразно.

Многократно в Община Казанлък са постъпвали писмени и устни запитвания от граждани, за ползване под наем на микроязовирите, във връзка с участие по отпускане на средства по програми и проекти на Европейския съюз. От 2010 г. имотите са без наематели и се проявява в момента интерес към тяхното наемане. Отдаването под наем, ще доведе до възможност за подръжка, почистване и ремонт на язовирните стени, както и съоръженията към тях. За целта предлагаме ОбС да разгледа предложението ни за следните обекти:

Общински обект “А” – поземлен имот с кад. № 000026 “Микроязовир Хаджидимитрово 1” находящ се в землището на с. Хаджидимитрово в местността “Сарал бахча” с площ от 32,868 дка, за който е съставен АОС № 325 от 20.04.2000 г., с годишен наем в размер на 528,68 лв. без ДДС, който е изчислен на основание чл. 73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.

Общински обект “Б”- поземлен имот с кад. № 000027 “Микроязовир Хаджидимитрово 2” ” находящ се в землището на с. Хаджидимитрово в местността “Сарал бахча” с площ от 16,826 дка, за който е съставен АОС № 326 от 20.04.2000 г., с годишен наем в размер на 336,52 лв. без ДДС, който е изчислен на основание чл. 73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.

Общински обект “В” – поземлен имот с кад. № 000028 “Микроязовир Хаджидимитрово 3” в местността “Под корията” с площ от 99,445 дка, за който е съставен АОС № 327/20.04.2000 г., с годишен наем в размер на 1194,45 лв. без ДДС, който е изчислен на основание чл. 73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.

Общински обект “Г” – поземлен имот с кад. № 000007 “Микроязовир Крън 1” находящ се в землището на с. Крън в с площ от 20,798 дка, за който е съставен АОС № 313 от 24.03.2000 г.; с годишен наем в размер на 415,96 лв. без ДДС, който е изчислен на основание чл. 73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.

Общински обект “Д” – поземлен имот с кад. № 000005 “Микроязовир Крън 2” находящ се в землището на с. Крън с площ от 32,558 дка, за който е съставен АОС № 422 от 16.07.2001 год.; с годишен наем в размер на 651,16 лв. без ДДС, който е изчислен на основание чл. 73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.

Общински обект “Е” – поземлен имот с кад. № 118473 “Микроязовир Шейново 1” находящ се в землището на с. Шейново в местността “Каваклъка” с площ от 60,977 дка, за който е съставен АОС № 329 от 20.04.2000 год.; с годишен наем в размер на 809,77 лв. без ДДС, който е изчислен на основание чл. 73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.

Общински обект “Ж” – поземлен имот с кад. № 000035 “Микроязовир Синята река” находящ се в землището на с. Средногорово с площ 260,990 дка, за който е съставен АОС № 320 от 14.04.2000 г., с годишен наем в размер на 2809,90 лв. без ДДС, който е изчислен на основание чл. 73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.

Общински обект “З” – поземлен имот с кад. № 000220 “Микроязовир Стублата” находящ се в землището на с. Голямо Дряново с площ 117,293 дка, за който е съставен АОС № 318 от 31.03.2000 г., с годишен наем в размер на 1372,93 лв. без ДДС, който е изчислен на основание чл. 73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.

В тази връзка кметът предлага следният проект за решение на основание чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, е необходимо Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2011 г. да бъде изменена и допълнена.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 2, ал. 2, чл. 80, т. 1 и чл. 81 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, 

 
Р Е Ш И:
 

І. Изменя Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2011 г. в Приложение №  8, неразделна част от нея, както следва:

1.1 Отменя в Приложение № 8 следните позиции: 1,7,9,10,12,15,16 и 17 включително.

ІІ. Изменя Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2011 г. в Приложение № 9, неразделна част от нея, както следва:

1.1 Допълва Приложение № 9 със следния текст:

т. 31 - Микроязовир “Хаджидимитрово 1” в землището на с. Хаджидимитрово в местността “Сарал бахча” с площ от 32,868 дка – с годишен наем 530 лв.

т. 32 - Микроязовир “Хаджидимитрово 2” в землището на с. Хаджидимитрово в местността “Сарал бахча” с площ от 16,826 дка – с годишен наем 340 лв.

т. 33 - Микроязовир “ Хаджидимитрово 3” в местността “Под корията” с площ от 99,445 дка – с годишен наем 1200 лв.

т. 34 - Микроязовир “ Крън 1” находящ се в землището на с. Крън в с площ от 20,798 дка – с годишен наем 416 лв.
т. 35 - Микроязовир “Крън 2” находящ се в землището на с. Крън с  площ от 32,558 дка – с годишен наем 652 лв.

т. 36- Микроязовир “Шейново 1” находящ се в землището на с. Шейново в местността “Каваклъка” - с площ от 60,977 дка с годишен наем 810 лв.

т. 37 - Микроязовир “Синята река” находящ се в землището на с. Средногорово с площ от 260,990 дка - с годишен наем 2810 лв.

 
 
 

т. 38 - Микроязовир “Стублата” находящ се в землището на с. Голямо Дряново с площ от 117,293 дка - с годишен наем на 1373 лв.

 

IІІ. Открива процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VI от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС за срок от 10 години на следните общински обекти:

       Общински обект “А” - поземлен имот с кад. № 000026 “Микроязовир Хаджидимитрово 1” находящ се в землището на с. Хаджидимитрово в местността “Сарал бахча” с площ от 32,868 дка, с годишен наем в размер на 530 лв. без ДДС.

 Общински обект “Б” - поземлен имот с кад. № 000027 “ Микроязовир Хаджидимитрово 2” ” находящ се в землището на с. Хаджидимитрово в местността “Сарал бахча” с площ от 16,826 дка, , с годишен наем в размер на 340 лв. без ДДС.

       Общински обект “В” - поземлен имот с кад. № 000028 “Микроязовир Хаджидимитрово 3” в местността “Под корията” с площ от 99,445 дка, с годишен наем в размер на 1200 лв. без ДДС.

       Общински обект “Г”- поземлен имот с кад. № 000007 “ Микроязовир Крън 1” находящ се в землището на с. Крън в с площ от 20,798 дка, с годишен наем в размер на 416 лв. без ДДС.

       Общински обект “Д” - поземлен имот с кад. № 000005 “Микроязовир Крън 2” находящ се в землището на с. Крън с площ от 32,558 дка, с годишен наем в размер на 652 лв. без ДДС.

       Общински обект “Е”- поземлен имот с кад. № 000473 “ Микроязовир Шейново 1” находящ се в землището на с. Шейново в местността “Каваклъка” с площ от 60,977 дка, с годишен наем в размер на 810 лв. без ДДС.

       Общински обект “Ж” – поземлен имот кад. № 000035 “Микроязовир Синята река” находящ се в землището на с. Средногорово с площ 260,990 дка, с годишен наем в размер на 2810 лв. без ДДС.

        Общински обект “З” - поземлен имот с кад. № 000220 “Микроязовир Стублата” находящ се в землището на с. Голямо Дряново с площ 117,293 дка, с годишен наем в размер на 1373 лв. без ДДС.

ІV. Условия на публичните търгове:
  1. Дата, място и час за провеждане на публичните търгове – 25.10.2011 г. от 18:00 ч.:

за обекти “А” от 18:10 ч.; за обект “Б” от 18:15 ч.; за обект “В” от 18:25 ч.; за обект “Г” от 18:30 ч.; за обект “Д” от 18:40 ч.; за обект “Е” от 18:45 ч.; за обект “Ж” от 18:50 ч. и за обект “З” в 18:55 часа в стая № 14 на Община Казанлък.

2. При липса на кандидати втора дата 01.11.2011 год. при същите условия.

3. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в ЦИУ при Община Казанлък,в срока за подаване на документи.

4. Тръжната документация се закупува от гише № 7 в ЦИУ на Община Казанлък , в срок до 13,00 ч. на дата предхождаща публичните търгове, срещу документ за платена тръжна документация от 200,00 лв. без ДДС в брой на касата на общината.

5. Необходими документи за участие в публичните търгове:
Необходими документи за участие в публичния търг:
- Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;

- Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота – по образец;

- Служебна бележка по чл. 83 от Наредба № 15 – по образец;

- Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата или карта за земеделски производител или удостоверение от Агенция по вписванията издадено в срок до три месеца към датата на търга;

 -  удостоверение за актуално състояние издадено в срок до три месеца към датата на търга

    - Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ, в случай на представяне на заверен препис на документ за съдебна регистрация;

 - Документ за платен депозит – оригинал;

    - Документ за внесена такса – заверено копие;

   6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие - на гише

“Деловодство“ в ЦИУ при община Казанлък , всеки работен ден в рамките на работното време на центъра , в срок до 13,00 часа в деня предхождащ датата на публичните търгове.

8. Оглед на обектите – от 9,00 до 17,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

V. Утвърждава тръжна документация за отдаване под наем на общински обекти по т. ­­І и ІІ.

VІ. За провеждане на публичните търгове, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 3 и ал.5 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, назначавам комисия в състав :

Председател: Евгения Чернева
Членове: Татяна Тодорова
Адриана Тенева ­­
Анелия Панчугова
Захари Даскалов – общински съветник
Дора Василева – общински съветник  
Теменужка Папазова – общински съветник
Цветан Шиков – общински съветник
Еленка Христова – общински съветник
Николай Александров – общински съветнки
Резервен член - Веселина Желева - общински съветник

При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Татяна Станева.

При отсъствие на юриста, същият да бъде заместен от Кристина Манева.
При отсъствие на членове от комисията, същите да бъдат заместени от Зоя Батакова

VІІ. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички последващи действия по организацията и провеждането на публичните търгове - при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба № 15 на ОбС, както и сключването на договори със спечелилите участници.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220