Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 734
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_4037/29.08.2011 - Доклад (по чл. 64 от ПОДОбС) от кмета на общината с проект за решение относно одобряване текст на Споразумение между Община Казанлък - кандидат и ОУ 'Георги Кирков' - Партньор № 1 и СНЦ 'Бъдеще за децата с увреждания' - Партньор № 2 за разпределение на дейностите при осъществяване на проект 'Подпомагане на образователния процес надеца със специални образователни потребности'

Мотиви: През 2009 г. Община Казанлък кандидатства за финансиране пред Министерството на образованието, младежта и науката с проектно предложение „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък”, регистрирано с вх. Nо BG051PO001-4.1.04-0027. С писмо с вх. № 04-07-18/18.07.2011 Министерството на образованието уведоми община Казанлък, че подаденото проектно предложение е одобрено за финансиране. Окончателния размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е равна на стойността на бюджета на проекта – 364 366,84 лв. Партньори по проекта са ОУ „Георги Кирков” и СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания”. Ще бъдат осъществени следните дейности: Изграждане на мрежа от екипи за СОП към училища и детски градини; Създаване на кабинет за работа с деца със СОП и специализирана библиотека; Обучения на координатори и членове на екипи от мрежата за СОП; Социализация и интеграция в извънкласни форми; Работа с децата за приемане на различието; Промяна на обществените нагласи към интегрираното обучение; Национална конференция на тема: „От интегриращо към включващо обучение”.

Съгласно уведомително писмо от 18.07.2011 на Министерството на образованието младежта и науката, за подготвянето на договор се изисква да бъдат представени редица документи в срок до  г., сред които е Споразумение между кандидат и партньор за разпределение на дейностите при осъществяването на проекта. Исканите документи бяха изпратени с изключение на Споразумението и с обяснение, че въпросният документ ще бъде изпратен веднага след като Общински съвет – Казанлък излезе с решение за подписване на документа от съответните страни. За подготовка на Споразумението за подписване от съответните страни бяха проведени срещи с партньорите с цел обсъждане и одобрение на текста на документа. Налице е съгласие на партньорите по отношение текстовата част на Споразумението.

 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА,
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 
  1. Одобрява текста на Споразумение между Община Казанлък - кандидат и ОУ „Георги Кирков” – партньор 1 и СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания” – партньор 2, с което споразумение страните се споразумяват за разпределение на дейностите при осъществяване на проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности”.
  2. Възлага на кмета представляващ общината като кандидат по настоящия проект подписване на Споразумение за разпределение на дейностите при осъществяване на проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности”.
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 22.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220