Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 735
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3586/15.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2010 г., съгласно приложения с номера: 1, 2, 3, 4,  6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12,  15, 16, 17,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27; приемане отчета за Инвестиционната програма на Община Казанлък към 31.12.2010 г., съгласно Приложение № 13.

Мотиви: Общинските съветници приемат предложението, направено в хода на заседанието за отлагане вземане на решение за следващо заседание на Съвета с аргумента, че кметът на общината не присъства на заседанието. Съгласно законовите разпоредби - Наредба № 28 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,отчета за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в Общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове и се докладва от него.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
 

Р Е Ш И:

 
Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинския съвет.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 15.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 
               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220