Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 737
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51

Относно: ОС_3859/28.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на общинска Старатегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък - 2011 - 2016 г.
Приемане на Годишен План за действие за 2011 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Казанлък.

Мотиви: Съгласно чл. 19, ал.1 от Закон за социално подпомагане на Областния управител е вменена отговорност за разработване и изпълнение на областна стратегия за развитие на социални услуги, като инструмент за по-тясна връзка между равния достъп, качеството и финансовата устойчивост на социалните услуги и обвързването им с адекватни финансови ресурси за Област Стара Загора и в частност за община Казанлък.

По повод изпълнение изискванията на чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП), въз основа на утвърдената от Областния управител областна стратегия за развитие на социалните услуги (след съгласуване с областния съвет за развитие и РДСП- Стара Загора), кметът на община Казанлък съобщава, че организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на общинско равнище (за Община Казанлък), по негово предложение и след съгласуване с Д”СП” гр. Казанлък. На база на така приетата Общинска стратегия, Общински съвет ежегодно приема и годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище (за Община Казанлък), чл.36б, ал.4 от ППЗСП.

Планът за действие за 2011 година по изпълнение на Стратегиятаза развитие на социалните услуги в община Казанлък, след като бъде приет от Общинския съвет се предоставя на Изпълнителния директор на А”СП” гр. София в 14- дневен срок от неговото приемане чрез РД”СП” гр. Стара Загора (чл.36б, ал.5 от ППЗСП).

Общинската стратегия и Планътса разработени от Оперативен екип, създаден със Заповед № 344 от 12.04.2011 год. на Кмета на община Казанлък, с участие на широк кръг от заинтересовани лица, представители на общинска администрация, общински съвет, местно базирани държавни институции, доставчици на социални услуги, НПО.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък (2011 - 2016 г.) е разработена на базата и следва заложената рамка на приетата Областна стратегия за област Стара Загора, одобрена от Областния съвет за развитие, в който участва и представител на ръководството на община Казанлък.

Общинската стратегияза социални услуги има за цел да се осигурят качествени и достъпни социални услуги в община Казанлък, които ще допринесат за подобряването на качеството на живот, по-голяма възможност за самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за хората в уязвимите рискови групи.

Основна ценност в социалната работа е поставяне на човека в центъра на вниманието и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. При планирането и предоставянето на социални услуги Общинската стратегия следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и за правата на детето.

Общинската стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България - Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.

Мотиви, които обосновават необходимостта от приемането на тези стратегически документи:

Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007- 2013 година- основна стратегическа цел „Постигане на стабилни темпове на икономически растеж и по- високи стандарти на жизнена среда” и специфична цел 4 „Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи” на Приоритет 5 „Развитие на човешките ресурси, качествено образование и социално сближаване”

● Общинска програма за закрила на детето
● Реални потребности на жителите на община Казанлък

Годишният План за действие за 2011 година по изпълнение на Стратегиятаза развитие на социалните услуги в община Казанлък набелязва вида социални услуги които функционират, социални услуги които ще бъдат разкрити, източници за финансиране, ресурсно обезпечаване и други дейности за развитието на социалните услуги.

Съгласно чл.35, ал.2 от Закон за социалното подпомагане Стратегията и Годишния план са обсъдени и съгласувани на проведено заседание с Обществен съвет за съдействие и контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане към община Казанлък. 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.19/2/ от Закона за социално подпомагане,

Р Е Ш И:

 
  1. Приема Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък - 2011- 2016 година.
  2. Приема Годишен План за действие за 2011 година по изпълнение на Стратегиятаза развитие на социалните услуги в община Казанлък.
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220