Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 739
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3620/02.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменения и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 276/24.09.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 337/09.11.2009 г. Първо четене!

Мотиви: В хода на дебата постъпи предложение за отхвърляне изменението на Наредба № 15 на първо четене, тъй като е необходим срок за разглеждане и приемане на второ четене. Съгласно Правилника за организацията на ОбС – Казанлък е опреден срок по чл. 96, ал. 5 за внасяне на писмени предложения за промяна на наредбата.

Срок по чл. 96, ал. 6 за отразяване от вносителя и водещата комисия на предложенията по проекта за решение и представянето му в окончателен вид, както и срок за второ четене и приемане на изменение в заседание на ОбС. Това трябва да се проведе след изтичане мандата на съветниците. Постоянните комисии са направели много предложения за промени в различни раздели, членове и алинеи. 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 
Отхвърля на първо четене Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220