Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 740
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3499/01.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отмяна на Наредба № 28 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение № 128/19.10.2004 г. и приемане на нова Наредба № 28 за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Управление на общинския дълг, първо четене.

Мотиви: Водещата комисия по икономика, бюджет и финанси не приема проекта за решение. Съветниците считат, че наредбата следва да бъде актуализирана съобразно промените на нормативната уредба, като раздел VІІІ – Общински дълг от горепосочената наредба. Необходима е нова наредба на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг. Предвид сроковете за приемане на второ четене на наредбата, постъпи предложение за отхвърляне на доклада на кмета на общината.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 
 

Р Е Ш И:

 
Отхвърля на първо четене Наредба № 28 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220