Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 741
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3221/03.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на 'Казанлъшка искра' ЕООД.

Мотиви: В хода на дебата постъпи предложение за отхвърляне доклада на кмета на общината с мотива, че не е коректно Общинския съвет, в последните седмици от своя мандат да определят условията и правилата на конкурса. Съветниците считат, че този въпрос трябва да се постави и обсъди от новия състав на ОбС, мандат 2011 г. – 2015 г.  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 
 

Р Е Ш И:

 
 

Отхвърля доклада от кмета на общината за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Казанлъшка искра” ЕООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 21.
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220