Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 743
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3976/03.08.2011 - Доклад от кмета на общината с два проекта за решение относно 1. Изключва от списъка на обекти публична общинска собственост - имот в раздел 'Клубове' посочен в т. 5 квартален клуб 'Родина'
2. Предоставя за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване от СНЦ 'Бъдеще за деца с увреждания' на имот общинска собственост, находящ се в гр. Казанлък, ул. Д-р Стамболски' № 12

Мотиви: В община Казанлък е постъпила молба с вх. № 63-04-1/18.01.2011 г. Мария Гинева в качеството й на управител на СНЦ “Бъдеще за деца с увреждания” с искане за разширяване на материалната база на организацията.

Към този момент община Казанлък е предоставила помещение на ул. “Любомир Кабакчиев” № 6, с обща площ от 25 кв.м. Материалната база, в която към този момент се помещава сдружението, е крайно недостатъчна за предоставяне на целия комплекс от услуги и осигуряване на нормални условия на работа с децата с увреждания и техните семейства.

След направен оглед на материалната база на община Казанлък, Гинева е преценила, че подходящо е помещението находящо се в гр. Казанлък, ул. “Д-р Стамболски” № 12, поради самото си разположение и близостта му до улицата.

Обектът “ Клуб – Родина” е публична общинска собственост с обща площ от 109 кв.м., за който е съставен АОС № 98/18.03.1998 г. От тринадесет годни помещението не се използва, като клуб. Обектът не е в добро състояние и се нуждае от спешен ремонт. В тази връзка и след проведени разговори с организацията, се установява, че тя има финансов ресурс за ремонтни дейности и поддръжка.

По време на дебатите стана ясно, че „Клуб - Родина” не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2011 г. Клубът е предоставен за ползване на клуба по шах без заповед на кмета на общината или решение на Общинския съвет. Постоянните комисии в своите становища са изискали от общинска администрация да предложи и предостави подходящо помещение на клуба по шах, но това не е направено. С оглед изложеното до тук, съветниците решиха да се отложи разглеждането на доклада докато се изясни въпроса с досегашния ползвател на „Клуб – Родина” – клуба по шах, като му се предостави подходяща зала за работа.

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 
 

Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общински съвет – Казанлък.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в гласуване 27общински съветници, от които „за” – 15.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220