Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 744
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3933/18.07.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно дарение на имот - частна общинска собственост поред ан чл. 35, ал. 5 от ЗОС в полза на Църковно настоятелство 'Света Петка Българска'.

Мотиви: По време на заседанието на Общинския съвет постъпи предложение от общинския съветник - Моника Динева за отлагане вземането на решение по доклад с вх. № ОС-3933/18.07.2011 г. Мотива на Динева е, че в залата не присъстват необходимия брой съветници. Съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗОС в правомощията на ОбС - Казанлък е да вземе решение за дарение на имот - частна общинска собственост, се приема с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общински съвет – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 22.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220