РЕШЕНИЕ № 757
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52


Относно: ОС_4122/10.10.2011 - Доклад от Цветанка Пискова, зам.-председател на ОбС, с проект за решение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Казанлък до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Мотиви: Цветанка Пискова докладва, че с Решение № 177/17.09.2011г. на ОИК, Стефан Дамянов е регистриран като кандидат за кмет на община, а с Решение № 176/17.09.2011 г. на ОИК, Стефан Дамянов е регистриран като кандидат за общински съветник и в изпълнение на чл. 104, ал.1 от Изборния кодекс е в платен отпуск за периода от 19.09.2011 г. до 24.10.2011 г. С писмо ОС-4092/26.09.2011г. Евгения Чернева – зам.-кмет по строителство, инфраструктура и транспорт ни уведоми, че съгласно Заповед № 1057/19.09.2011г. на кмета на общината, е определена да изпълнява правомощията на кмет на община Казанлък до избор от ОбС на временно изпълняващ кмет на община на основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА.

“За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник – кметовете. Когато няма назначен заместник – кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.”

Заместник-кметове на общината са Евгения Чернева, Юлияна Палазова и Зелвер Касабова. Тъй като Юлияна Палазова е регистрирана като кандидат за общински съветник, остава възможността да избираме между Евгения Чернева и Зелвер Касабова.

Цветанка Пискова докладва, че общински съветник трябва да предложи един от заместник- кметовете, който да бъде избран временно да изпълнява длъжността кмет на община Казанлък.  Нито един от общинските съветници не направи предложение. Председателстващата постави на гласуване временно изпълняващ длъжността кмет на община Казанлък да бъде Евгения Чернева – зам.- кмет на общината. Общинските съветници гласуваха, но предложението не събра необходимия брой гласове. След което бе поставено на гласуване за временно изпълняващ длъжността кмет на община Казанлък да бъде избрана Зелвер Касабова- зам.-кмет на общината. Съветниците отново не подкрепиха предложението. Общинският съветник Денислав Сербезов предложи да се отложи разглеждането на доклада за следващо заседание на Общински съвет – Казанлък, което да се проведе на 20.10.2011 г. от 9:00 ч., тъй като съветниците не подкрепят и двете кандидатури, съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА,Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 
 

Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общински съвет – Казанлък, което да се проведе на 20.10.2011 г. от 9:00 ч.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: общинските съветници;
 
 

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „за” – 18.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220