РЕШЕНИЕ № 760
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52


Относно: ОС_4067/09.09.2011 - Доклад от Васил Самарски - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г. на община Казанлък и предоставяне обект 'Помещение за търговса дейност, музей 'Искра' с площ 204.66 кв.м. на Общинска художествена галерия - Казанлък.

Мотиви: Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания внимателно се запозна с аргументираното предложение от Христо Генев – директор на Художествена галерия (вх. № ОС-3681/16.05.2011). Генев излага фактите така: Със свое Решение № 247/17.05.2001 г. Общинският съвет е предоставил „за безвъзмездно ползване част от обект „Сграда музей „Искра” – публична общинска собственост” на Художествена галерия – Казанлък. Той съобщава че с това решение община Казанлък е запазила за себе си две зали от сградата като обособен обект „Кафе – галерия”, който чрез търг отдава под наем. По този начин Художествената галерия е лишена от експозиционна площ, където в минало време е била експонирана колекция икони на галерията и са се излагали творбите от ежегодния пленер „В Долината на розите”. Към днешна дата „Кафе – галерия” няма наемател и е обект на грабителски набези. През времето, когато е бил отдаван обекта под наем са възниквали множество проблеми, породени от съвместното използване на сградата, в която се помещават ИМ „Искра” и Художествената галерия. Комисията изцяло приема и подкрепя мотивираното предложение на директора на Художествена галерия. Счита, че е необходимо ОбС с решение да измени Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г. на община Казанлък, като „извади” обект „Кафе – галерия” от нея и да го предостави за безвъзмездно управление на Художествена галерия.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗОС,

 
 

Р Е Ш И:

 
 

1. Изменя Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г. на община Казанлък, както следва:

1.1. Заличава Позиция № 17 от Приложение № 9 в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г. на община Казанлък – обект „Помещение за търговска дейност, музей „Искра” с площ 204.66 кв. м.

 
 
 
 

2. Предоставя на Художествена галерия безвъзмездно за управление обект „Помещение за търговска дейност, музей „Искра” с площ 204.66 кв. м. за експозиционна площ.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината; Христо Генев - директор на Художествена галерия – Казанлък.
 
 
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 25.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220