РЕШЕНИЕ № 761
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52

Относно: ОС_3592/18.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно извършване на следприватизационен контрол за 2010 г. по сключени по реда на ЗППДОП /отм./ приватизацинни договори.

Мотиви: Общински съвет, в качеството му на орган по приватизация и следприватизационен контрол ежегодно осъществява контрол по сключени по реда на ЗПСК и ЗППДОП /отм./ приватизационни договори, в които са предвидени ангажименти от страна на купувачите по заплащане на периодични вноски по погасителния план и/или други ангажименти. След преглед на ангажиментите на купувачите за 2010 г. по сключените в Община Казанлък по реда на ЗПСК и ЗППДОП /отм./ приватизационни договори, се налага извода, че на контрол за 2010 г. подлежат следните приватизационни договори, сключени по реда на чл. 35 от  ЗППДОП /отм./

Договор Nо 32/29.01.2003 г. за продажба на Книжарница, пл. “Севтополис” 11, гр. Казанлък;

Договор Nо 34/28.05.2005 г. за продажба на Магазин “Принцеса Даяна”, ул.“Р. долина” 1, гр. Казанлък,

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с необходимостта от следприватизационен контрол по смисъла на чл. 1, ал. 3 от ЗПСК по сключени по реда на ЗППДОП /отм./ договори с разсрочено плащане на цената и/или други ангажименти, поети от купувачите с приватизационния договор,

Р Е Ш И:
 

1. Възлага на кмета на общината да организира следприватизационен контрол за 2010 г. по сключени по реда на чл. 35 от  ЗППДОП /отм./ приватизационни договори:

Договор Nо 32/29.01.2003 г. за продажба на Книжарница, пл.“Севтополис” 11, гр. Казанлък;

Договор Nо 34/28.05.2005 г. за продажба на Магазин “Принцеса Даяна”, ул. “Р. долина” 1, гр. Казанлък, като със своя заповед назначи комисия за осъществяване на контрола.

В комисията да бъдат включени следните общински съветници: Ваня Андреева; Николай Александров; Веселина Желева и Теменужка Папазова.
2. Доклад за резултатите от следприватизационния контрол по т. 1 да бъде внесен от кмета на общината за разглеждане в Общинския съвет в двумесечен срок от датата на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 18.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                          (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220