РЕШЕНИЕ № 763
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52

Относно: ОС_3667/10.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предложение за изкупуване на сгради, по реда на чл. 33 от Закона за собствеността и чл. 199 от ЗУТ.

Мотиви: Кметът докладва, че в общинска администрация е постъпило заявление с вх. № 94-Р-113-2#2/2011 г. от Росица Стойкова Велкова, собственик на сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж в имот № 901, южно от кв. 224 гр. Казанлък, с което предлага на община Казанлък да изкупи сградата при цена 55 000 лв. Имотът, върху който е построена сграда попада в улична регулация, съгласно ПУП, одобрен със Заповед РД-02-14-192/1987 г. Росица Велкова е собственик на сградата съгласно н.а. № 58 т. ХІІ д. 3944 от 1997 г. Предложението е направено във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността и намерението на заявителката е да извърши продажба на сградата на трето лице. Имотът е отреден „за улица” т.е. по ПУП е предвиден за изграждане на обект, публична общинска собственост и по смисъла на чл. 199 от ЗУТ общината е в правото на „първи купувач”.

Закупуването на имота е в правомощията на Общински съвет – Казанлък поради което, кметът предлага ОбС да вземе решение.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 199 от ЗУТ, чл. 66 и чл. 33 от Закона за собствеността, чл. 34, ал. 2 и чл. 36 от ЗОС, чл. 5 и чл. 48 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Отказва изкупуването на следния имот: Масивна жилищна сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж в общински имот № 901, който по действащ ПУП, одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987 г. попада в улична регулация (о.т. 508 о.т. 510), южно от кв. 224 в гр. Казанлък, на предложената от собственика – Росица Стойкова Велкова, цена от 55 000 лева.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; Росица Стойкова Велкова, гр. Казанлък, ул. „Ген. Скобелев” № 1, вх. А, ет. 2, ап. 1;

 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 22.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220