РЕШЕНИЕ № 764
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52

Относно: ОС_3677/16.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно нереализирано право на строеж върху общинска земя - урегулиран поземлен имот І в кв.206, по плана на  гр. Казанлък, съгласно договор от 01.12.1995 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация е постъпило писмо от ДНСК-София и РДНСК - югоизточен район, сектор Ст.Загора по жалби от граждани, живущи на ул.”Тонзос” и ул.”Розова долина” в гр.Казанлък за премахване на строеж, извършен в УПИ І в кв. 206 по план на гр.Казанлък. Издадена е Заповед за спиране на строителството № ДК 09-6/16.02.2009 година на Началника на РДНСК-Ст.Загора, която е влязла в сила.(В заповедта е уточнено, че Офелия Добрева Станчева и Офелия Добрева Стойчева са имена на едно и също лице с ЕГН 470818хххх, че строителното разрешение за обекта № 29/18.03.1998 година е загубило правното си действие и че договорът за отстъпено право на строеж е с изтекъл срок на действие).

С наличните в общинска администрация документи, писма и проверки по случая се запозна комисия, назначена със Заповед № 314 от 04.04.2011 г. на кмета и е изготвен Протокол № 1 от 05.05.2011 година.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 67 ал. 1 от ЗС, чл. 34 ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и Протокол № 1 от 05.05.2011 година на комисия, назначена със Заповед № 314 от 04.04.2011 г.

 

Р Е Ш И:

 

Приема, че правото на строеж на сграда „Обект на КОО със ЗП 54 кв.м.” учредено върху урегулиран поземлен имот І в кв.206 гр.Казанлък, съгласно договор от 01.12.1995 година е погасено поради изтичане на законоустановения давностен срок, в който същото не е реализирано.

     

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; Офелия Добрева Станчева, гр.София, ул.”Пиротска” № 120 вх.В ап.10;

 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 25.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220