РЕШЕНИЕ № 766
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52

Относно: ОС_3845/27.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предложение за изкупуване на дял на съсобственици, по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило заявление вх. № 94-Г-719-1#1/ 2011/ 10 г. от  Георги Христакиев Кръстев, Бонка Христова Кръстева, Румяна Минева Курдова и Нейчо Тодоров Гюмюшев, в което предлагат на община Казанлък да изкупи дяловете им в поземлен имот № 011087 в местността „Баиролу”, землище село Хаджидимитрово с обща площ 4829 кв.м., начин на трайно ползване: нива, шеста категория на земята при неполивни условия. Видно от представената скица имотът е съсобствен между община Казанлък и заявителите, като община Казанлък е собственик на 153/ 4829 кв.м от него. Заявителите предлагат община Казанлък да изкупи дяловете им, общо на площ 4,676 дка, при цена от 210 лева на декар, или стойността на предлаганата земя е 982 лева.  Предложението е направено във връзка с чл.33 от Закона за собствеността и намерението на заявителите да извършат продажба на земята на трето лице.

Закупуването на имоти е в правомощията на ОбС-Казанлък и предвид това, кметът предлага да се вземе решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, чл. 34, ал. 2 и чл. 36 от ЗОС , чл. 5 и чл. 48 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Отказва изкупуването на 4676/4829 идеални части от имот № 011087 в местността „Баиролу”, землище село Хаджидимитрово с обща площ 4829 кв.м и начин на трайно ползване: нива, при предложената от заявителите: Георги Христакиев Кръстев, Бонка Христова Кръстева, Румяна Минева Курдова и Нейчо Тодоров Гюмюшев при цена от 210 лева на декар.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; Георги Христакиев Кръстев, Бонка Христова Кръстева, Румяна Минева Курдова и Нейчо Тодоров Гюмюшев; 

 
Участвали в поименното гласуване 24  общински съветници, от които „за” – 22.
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220