РЕШЕНИЕ № 767
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52

Относно: ОС_3695/18.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план на електропровод за захранване на поземлени имоти:
1. 017056 и 017039, преминаващ през имоти с номера 000.068, 000.055, 000.079, 000.071, 000.073, 000.068 - полски пътища; 000.121 - път ІІ глас на държавата (?); 043002 - частна нива; 000.054 - пасище мера в землището на с. Шейново, общ. Казанлък.
2.  000.139 - път ІІ клас на държавата (?) - в землището на град Шипка.

Мотиви: Кметът съобщава, че в община Казанлък е представен парцеларен план на ел.провод за захранване на поземлени имоти 017056 и 017039   в землището на с. Шейново , собственост на Стефан Апостолов Владимиров. За същите имоти са одобрени планове за застрояване – за промяна предназначението на земята за фотоволтаична ел. централа.

Трасето на захранващия кабел 20 кV започва от новопроектиран бетонов комплексен трасформаторен пост в поземлен имот 017056, землище Шейново. Същото преминава по полски пътища000.055, 000.066, 000..079, 000.071 и 000.073 до път ІІ клас продължава в северният му сервитут до границата със землище Шипка Кабелът продължава по същия път (ПИ 000139-землище Шипка) - до тръбен водостокна пътя с/у полски път 000113 достига до частен имот 043002 и се присъединява към ЖР стълб 97 на въздушна линия 20 кV „Бузлуджа” от подстанция Сахране. Трасето на кабела НН преминава и през ПИ 000 068-п.път и 000.054 – пасище, мера. Сервитута на ел.кабел е 2 м с обща площ 6274кв.м и дължина на трасето 3144м.

    

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
 

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод за захранване на поземлени имоти 017056 и 017039 преминаващ през следните имоти в землището на с. Шейново:

-       000.068; 000.055; 000.066; 000.079; 000.071; 000.073; 000.068 - полски пътища

-       000.121 – път ІІ клас на държавата

-       043002 – частна нива

-       000.054 – пасище, мера 

 землище гр. Шипка – 000.139 – път ІІ клас на държавата.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 18.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                          (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220