РЕШЕНИЕ № 768
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52

Относно: ОС_3697/18.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - трасе на ел.-провод за захранване на поземлен имот 023073, преминаващо по полски пътища с номера 000033 и 22001 - частна нива и 23074 - частни овощни насаждения в землището на село Голямо Дряново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът докладва, че представения проект е разработен по искане на Илия Иванов Пенчев- собственик на поземлени имоти 023073, 023074 и 22001 в землището на с. Голямо Дряново чието инвестиционно намерение е да построи жилищни сгради в ПИ 023073. Съгласно предварителен договор с ЕВН „България Електроразпределение” АД електрозахранването за поземлен имот 023073 може да се осъществи от съществуващ стълб 17 на ВЕП 20кV ”Опълченец„ намиращ се поземлен имот 22001. Трасето на кабела преминава по полски път 000 033 – общинска собственост, продължава на югоизток и по северната граница на ПИ023074 достига ПИ023073. Същия е с дължина 447,0 м и площ на сервитута 894,2 кв.м

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129 , ал. 1 и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура – трасе на ел провод за захранване на поземлен имот 023073 преминаващо по полски пътища с номера 000033; 22001 - частна нива и 023074 - частни овощни насаждения в землището на село Голямо Дряново.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в  гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 18.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220