РЕШЕНИЕ № 769
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52


Относно: ОС_3696/18.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - трасе на ел.-провод за захранване на поземлен имот 023070, преминаващо по полски път 000033 и ПИ 22001 - частна нива в землището на село Голямо Дряново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината доклава, че представения проект е разработен по искане на Илия Иванов Пенчев - собственик на поземлени имоти 023070 и 22001 в землището на с. Голямо Дряново чието инвестиционно намерение е да построи жилищна сграда в ПИ 023070. Съгласно предварителен договор с ЕВН „България Електроразпределение” АД електрозахранването за поземлен имот 023070 може да се осъществи от съществуващ стълб 17 на ВЕП 20кV”Опълченец „ намиращ се поземлен имот 22001. Трасето на кабела започва от стълб № 17 на запад по полски път 000 033 – общинска собственост достига до ПИ 023070. Същия е с дължина 182,6 м и площ на сервитута 364,6 кв.м.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - трасе на ел. провод за захранване на поземлен имот 023070 преминаващо по полски път 000033 и ПИ 22001 - частна нива в землището на село Голямо Дряново.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 19.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220