РЕШЕНИЕ № 771
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52


Относно: ОС_4135/14.10.2011 - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от Моника Динева - общински съветник относно дарение в полза на МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД гр. Казанлъкна УПИ ІІІ-8466 за ОДО, в кв. 87 по плана на гр. Казанлък, с площ от 6017 кв.м., ведно с построената в него сграда.

Мотиви: Моника Динева като вносител на доклада поиска да го оттегли и направи предложение доклада да се разгледа на следващото заседание на Общинският съвет, което ще се проведе на 20.10.2011 г. Мотива на Динева е, че съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗОС в правомощията на Общински съвет - Казанлък е да вземе решение за дарение на имот - частна общинска собственост, с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Отлага разглеждането на доклада за следващото заседание на Общински съвет – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в  гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 25.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220