РЕШЕНИЕ № 772
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52


Относно: ОС_4136/14.10.2011 - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от Моника Динева - общински съветник с проект за решение относно сключване на договор за съвместна дейност между МЦ 'Алекс' ООД и МБАЛ 'Д-р Хр. Стамболски' ЕООД

Мотиви:С Решение № 32/25.09.2008 год. на ОбС - Казанлък, през 2008 год. , в „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД бе поставено началото на инвазивната кардиология. Тази дейност допринесе за покриване на ІІІ ниво на компетентност на кардиологичното отделение / по стандартите на МЗ/. Лечебното заведение сключи Договор с РЗОК за реализиране на лечение по клинични пътеки в областта на инвазивната кардиология и това е отразено в разрешителното за дейност на болницата.

Наличието на ангиографската апаратура, която е ситуирана в „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД доведе до значително повишаване на качеството на диагностициране и съответно до адекватно лечение на пациентите , страдащи от кардиологични заболявания.

Следва да се отбележи, че посочената по-горе ангиографска апаратура не е собственост на „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД. Тя е собственост на МЦ „Алекс” ООД, което дружество осигурява и всички необходими консумативи за реализиране на дейността. МЦ „Алекс” ООД притежава всички необходими сертификати от акредитирани институции, свързани с експлоатацията на апаратурата.

С оглед на обстоятелството, че срокът, за който е сключен договорът с МЦ „Алекс" ООД изтича на 05.01.2012 год. е необходимо да се вземе решение на ОбС - Казанлък за бъдещето на отношенията с това дружество, а също така и за реализиране на дейности в областта на инвазивната кардиология в лечебното заведение. Общинските съветници трябва да са наясно, че е наложително решението да се вземе своевременно, по следните причини:

- в началото на всяка календарна година се сключват договори с РЗОК за дейността за цялата година и управителя на „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски”, трябва да знае дали да претендира за включване в договора изпълнението на КП по инвазивна кардиология;

- КП по инвазивна кардиология съставляват приблизително 1 /6 от средствата, получавани от РЗОК и в случай на изключването им от договора, бюджетът на лечебното заведение ще бъде намален с 1/6 /т.е. с относителния дял на тези КП в бюджета на болницата/;

-в случай на сключване на договор с друго дружество за ползване на ангиографска апаратура ще са необходими повече от 6 месеца за сертифициране на новия апарат и съответно ново сертифициране на залата. През този период залата не може да функционира, поради което РЗОК няма да изплаща средства на болницата и едностранно ще прекрати действието на индивидуалния договор с лечебното заведение в тази му част. Ново включване на КП по инвазивна кардиология може да стане едва в договора за 2013 год.;

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 т.18 и чл.26 ал.1 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 
 

Р Е Ш И:

 

І. Възлага науправителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски” ЕООД, ЕИК 123540775, със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък 6100, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Старозагорска” № 16, д-р Кети Петрова Маналова – Владкова да сключи договор за съвместна дейност с МЦ „Алекс” ООД със седалище и адрес на управление-гр.София ,ул. „Майор Векилски” бл.382 вх.А, ЕИК 175242147, представлявано от д-р Цветомир Христов Михайлов.

ІІ. Упълномощава управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение –

Д-р Христо Стамболски” ЕООД, ЕИК 123540775, със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък 6100, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Старозагорска” № 16, д-р Кети Петрова Маналова – Владкова да подпише договора, като в него изрично се впише клаузата, че срокът на договора е до „вземане на последващо решение на Общински съвет - Казанлък, но не по-малко от 1 година, считано от 06.01.2012 год.”

ІІІ. Задължава управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение –

Д-р Христо Стамболски” ЕООДд-р Кети Петрова Маналова – Владкова да докладва за изпълнението на т. І и ІІ от настоящото решение в срок до 15.12.2011 год.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината; Управител „МБАЛ – Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък, Управител на МЦ „Алекс” ООД - гр.София

 
 
 

Участвали в поименното гласуване 27 общински съветници, от които „за” – 27.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220