РЕШЕНИЕ
№ 1293
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 06.04.2015 г., Протокол № 63

 

Относно: ОС_3643/ 30.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на средства от Бюджета на Община Казанлък за погасяване на задължения на фондация 'Чудомир' към взискатели въз основа на изпълнителни листове.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В деловодството на Общинска администрация са постъпили запорни съобщения от частен съдебен изпълнител Кръстьо Ангелов – Регистрационен №766 за налагане на запор върху вземанията на длъжника Фондация „Чудомир“, както следва:

- Запорно съобщение  по изпълнително дело №20157660400683, с взискател Пенчо Дончев Терзиев за сумата от 18 880,30 лева към 17.03.2015 година.

- Запорно съобщение  по изпълнително дело №20157660400332, с взискател Денко Иванов Денков за сумата от 4389,23 лева към 18.03.2015 година.

Фондацията не е в състояние да осигури средствата за покриване на задълженията чрез обичайните  способи  - дарения и  собствени приходи.  Необходима е бърза и ефективна намеса на Общински съвет - Казанлък като Учредител и Принципал на фондацията.  Предлагам да бъде утвърдена компенсирана промяна в Бюджета на Община Казанлък за 2015 година , както следва:

 

Дейност

Разходен параграф

Наименование

Било

Предложение

Разлика

759

4500

Субсидии за организации с нестопанска цел

0

23 269,53

+23 269,53

337

0100

Заплати и възнаграждения на персонала.

80 000

56 730,47

-23 269,53

 

 

Възможността да се пренасочат средства от дейност 337 „Извънучилищни дейности“ е в резултат на действието на ПМС  № 36 от 20 февруари 2015 година за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета.

 

 

Необходимо е да се осигурят спешно средства за погасяване на задъженията, с оглед на  непрекъснатото им  нарастване. Със свое  Решение №1292 от 26.03.2015 година  Общински

съвет – Казанлък прие Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2015 година в размер на 83 286 лева.  В  приетия Бюджет сумите за погасяване на задължения по съдебни вземания са част от формирания дефицит, за който се търси финансиране. Със същото решение е утвърдена и Програма за дейността на фондацията за 2015 година. И през тази година  „Чудомирови празници“ се изпълняват успешно, независимо от финансовите задължения, заявени непосредствено преди стартирането им.

Считам, че незабавното изплащане на средствата по изпълнителните дела обосновава  необходимостта от допускане на предварително изпълнение на решението на Общинския Съвет. Така ще се защити особено важен обществен интерес – този по икономичното и ефективно използване на публични средства и ще се предотврати  настъпването на значителни вреди от забавяне изпълнението на решението.”

С аргументите изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал.1 от АПК, чл.124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 2  от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява субсидия на Фондация „Чудомир“ за погасяване на задълженията по Изпълнително дело №20157660400683, с взискател Пенчо Дончев Терзиев в размер на 18 880,30 лева и  Изпълнително дело №20157660400332, с взискател Денко Иванов Денков в размер на 4 389,23 лева

2. Одобрява компенсирани промени в Бюджета на Община Казанлък за 2015 година  в размер на 23 269,53 лева в посока на увеличение на разходен параграф 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност 759 „Други дейности по културата“ за сметка на намаление на планираните средства за дофинансиране на разходен параграф 01-00 „Заплати възнаграждения на персонала“, дейност  „Извънучилищни дейности“

3. Възлага на  Кмета на Община Казанлък  да отрази  промените по Бюджета на Община Казанлък.

4. Допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За”  33. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220