РЕШЕНИЕ
№ 1294
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 06.04.2015 г., Протокол № 63


Относно: ОС_3657/03.04.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решене относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Финансов механизъм на Европейското Икономическо пространство.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Открита е процедура за набиране на проектни предложения по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и др.)“. Оператор на програмата от българска страна е Министерството на здравеопазването.

Откритата грантова схема предвижда финансиране на проекти с обща стойност от 170 000 евро до 340 000 евро, като приоритетно ще се финансират проекти, касаещи реновирането на съществуващи или изграждането на нови центрове за рехабилитация и работа с деца със специални потребности, обучения на специалисти и персонал, както и работа с децата и техните семейства.

Община Казанлък ще кандидатства с проект „Център за комплексна подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства, гр. Казанлък“, който включва енергийно саниране и основен ремонт на общинската сграда на ул. „Войнишка“ № 25, надграждане на две съществуващи услуги: „Център за обществена подкрепа“ и ,,Център за социална рехабилитация и интеграция“, закупуване на оборудване и дидактически материали, обучение на персонала, работа с децата и техните семейства.

Съгласно условията на програмата, задължително условие за кандидатстване е Решение на Общински съвет, с което се дава съгласие за кандидатстване и се декларира, че предназначението на сградата, обект на финансиране няма да бъде променяно за период не по-малък от 7 години, считано от датата на кандидатстване.

Моля да разгледате настоящият проект на решение на основание чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, тъй като крайният срок за подаване на проектните предложения е 30 април 2015 г.“

С мотивите изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 20 и чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да кандидатства с проект „Център за комплексна подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства, гр. Казанлък“ по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 5.

 

2. Декларира, че всички дейности, заложени в проектното предложение ще бъдат изпълнени, в случай, че проектът получи финансиране.

 

3. Декларира, че предназначението на сградата, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 7 години, считано от датата на подаване на проектното предложение или поне до 30.04.2022 г., в случай че проектът получи финансиране.

 

4. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише всички необходими документи във връзка с т. 1.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За”  32. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220