РЕШЕНИЕ
№ 1295
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 06.04.2015 г., Протокол № 63


Относно: ОС_3658/03.04.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решене относно вземане на решение за Запис на заповед по проект 'Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили 'Хелвеция' и 'Грифони' по Програма БГ08 'Културно наследство и съвременни изкуства', Мярка 1 'Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство' в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ на Община Казанлък е одобрен за финансиране по  Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ в рамките на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Проектното предложение е на обща стойност 1 387 782,79 евро с ДДС или 2 714 225,58 лева с ДДС.

Окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекта предстои да бъде определен от Министерство на културата – Програмен оператор по Програмата. 

Към момента на подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ МК изисква да се представи Запис на заповед за размера на авансовото плащане по проекта.  

Съгласно чл. 24, т. 1 от Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) Община Казанлък може да получи авансово плащане в размер на 25 % от стойността на безвъзмездната помощ. Авансовото плащане е необходимо за обезпечаване на финансов ресурс за започване изпълнението на дейностите по проекта. Записът на заповед следва да бъде издаден без протест и разноски, платим на предявяване и подписан от Кмета на Общината на база Решение на Общински съвет по образец, приложение № 1 към доклада. 

Има възможност договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта да бъде подписан  в рамките на месец април 2015 г.

Предвид неотложността на дейностите по проекта и високата му обществена значимост, Кметът на Общината предлага проект за решение с допускане на предварително изпълнение. Общинските съветници приемат проекта за решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК,

Р Е Ш И:

 

 

  1. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване, в полза на Министерство на културата срещу бъдещи приходи за размера на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 в съответствие с приложен образец, неразделна част от настоящото решение.
  2. Допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” - 33. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220