РЕШЕНИЕ
№ 1296
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3696/17.04.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Удостояване със званието 'Почетен гражданин на град Казанлък'.

Мотиви: Председателят докладва, че в Общински съвет – Казанлък е постъпило Писмо с вх. № ОС-3695/17.04.2015 г. от Галина Стоянова - кмет на общината, с което прилага всички постъпили предложения за Удостояване със званието 'Почетен гражданин на град Казанлък' и Вписване в Почетната книга на град Казанлък в изпълнение на Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък. По повод Празника на град Казанлък – 2015 г. и предстоящото Тържествено заседание на Общински съвет – Казанлък и предвид постъпилите в определения срок предложения, председателят предлага за „Почетен гражданин на град Казанлък“ Николай Христов Ибушев – Изпълнителен директор на „Арсенал“ АД. Дружеството е световно известна компания, но преди всичко е жизнено важна за икономическия, социалния и обществения живот на града. През годините „Арсенал“ се утвърди като една от емблемите на Казанлък, както в България, така и по света. В годините на прехода Николай Ибушев изведе предприятието от ръба на фалита и го утвърди сред световните производители. Запази ролята му на основен фактор за жизнения стандарт и заетостта в общината. В периода от 1997 г. до 2014 г. в дружеството са инвестирани над 45 милиона лева, като инвестициите са насочени към подобряване на условията на труд и разкриване на нови работни места. Предложението за Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Казанлък“ е направено от Инициативен комитет с председател Владимир Чучумишев и е подкрепено с подписите на 536 граждани от община Казанлък.

Николай Ибушев е личност, допринесла за издигане престижа на град Казанлък на национално и международно ниво. Безспорен е приносът му в сферата на науката, образованието, здравеопазването, спорта, културата и дарителската дейност.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 32 във връзка с чл. 33, т.2 и т. 3, чл. 36, ал. 1 и чл. 64 във връзка с чл. 65 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,

  

Р Е Ш И:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Казанлък“ – Николай Христов Ибушев – за изключителен принос в инвестирането и реализацията на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Николай Христов Ибушев.

 

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За”  33. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220