РЕШЕНИЕ
№ 1297
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3704/20.04.2015 - Доклад от Теодора Георгиева - общински съветник с проект за решение относно Удостояване със званието 'Почетен гражданин на град Казанлък'

Мотиви: По повод Празника на град Казанлък – 2015 г. и Тържественото заседание на Общински съвет – Казанлък Теодора Георгиева предлага за Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Казанлък“ Цвятко Христов Цветков. Цвятко Цветков е дългогодишен член на Настоятелството на НЧ „Искра – 1860“ и в продължение на 15 години негов председател в периода от 1977 до 1991 г. Участва в създаването на общоградските представителни хорови състави и хоровата школа при НЧ „Искра – 1860“, в организиране на изявите на хоровете за школувано пеене и в цялостния културен живот на град Казанлък. Повече от 30 години има съществен принос в разработването, управлението и реализирането на общинската политика в сферата на културата, образованието и здравеопазването. С неговото лично участие, като ръководител и организатор се развива музейното дело в града, изгражда се материалната база ИМ „Искра“, Художествената галерия и Национален парк – музей „Шипка Бузлуджа“.
Цветков има заслуги за разностранната си дейност и значими постижения в областта на културата, за което е удостоен с орден „Кирил и Методий“, званието „Заслужил деятел на културата“, за „Заслуги в читалищното дело“.

Има съществен принос за изграждането и оборудването на салона и сцената на ДК „Арсенал“, изграждане на материалната база на Народно читалище „Искра - 1860“ и читалищата в с. Копринка, гр. Шипка, с. Бузовград и с. Овощник. Съдейства през годините за изграждането и развитието на Художествена гимназия „Акад. Дечко Узунов“.

Значителен принос има за международния обмен с побратимените градове на Казанлък, а именно: Надканиджа - Унгария, Толиати - Русия, Верия – Гърция, Кремона – Италия и Сент Ерблен – Франция.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 32 във връзка с чл. 33, т.2, чл. 36, ал. 1 и чл. 64 във връзка с чл. 65 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Казанлък“ – Цвятко Христов Цветков за изключителни постижения в областта на изкуството и културата.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Цвятко Христов Цветков.

 

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За”  29. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220