РЕШЕНИЕ
№ 1299
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

Относно: ОС_3719/24.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за удължаване на срока на погасяване на кредит от Фонд ФЛАГ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално икономическо развитие”  по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение Решение №908/25.03.2014 г. на Общински съвет – Казанлък, Община Казанлък е сключила Договор за кредит  №644/02.07.2014 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който е поет краткосрочен Общински дълг с размер 1 293 948,66 лв. с цел реализацията на проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално икономическо развитие” по ДБФП BG161PO001/1.4-09/2012/015, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

Кредитът е договорен със срок на погасяване  до 12 месеца. Срокът изтича на 25.06.2015 година.

По силата на финансовия план за погасяване, неразделна част към договора за кредит, е планирано възстановяването на средствата да бъде извършено еднократно, през месец юни 2015 г. Датата е определена на база очакванията до края на 2014 година да е приключило строителството на основния обект и да е изготвено и предадено искането за Окончателно плащане и обичайната практика проверките от УО, както и верификацията на разходите да бъде осъществена в рамките от 5 до 6 месеца. От фактическа гледна точка, към дата 12.12.2014 г, а и към настоящия момент дейностите по основния обект са приключени, разплатено е на страните и има готовност за подаване на искане за окончателно плащане.

С Писмо изх. №99-00-6-9566 от 19.12.2014 г. от ГД ПРР, МРРБ, РБ, Община Казанлък е  уведомена, че в съответствие с взето на 09.12.2014 г. решение на комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013, е налице възможност, при спазени определени условия, да бъде получено финансиране за допълнителни обекти. За целта Община Казанлък е  поканена да пристъпи към действия по удължаване срока на ДБФП, като указанието, е физическото изпълнение да приключи до 20.10.2015 г., а целият проект на 20.12.2015 г.  След удължаване на крайния срок,  до датата на приключване на целия проект, ведно с допълнителните обекти, е налице  възможност за подаване на искания за междинни плащания, а не окончателни такива и те могат да бъдат в размер до 90% от размера на основния ДБФП. Във връзка с гореизложеното и спазвайки предоставените указания от УО, Община Казанлък предприе и процедура по удължаване на срока за изпълнение на договор за БФП.  Взето е Решение №1207/29.01.2015 г на Общински съвет – Казанлък за подписване на Анекс  №02 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/015 за удължаване на срока за изпълнение на проекта, същият се промени от 21 месеца на 31 месеца. Анекса е сключен на 16.02.2015 г. Към момента е открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на СМР по две обособени позиции за следните допълнителни обекти: Обект 5 „Зона за отдих на ул. „П.Д.Петков“ в кв. 38, УПИ I–за озеленяване и Зона за отдих на ул. „Бузлуджа“ в кв. 35, УПИ Х“ и Обект 6 „Спортна площадка в кв. 450, УПИ II-за младежки дом и увеселителен център в гр. Казанлък“, която процедура е на етап избран изпълнител с влязло в сила решение на Възложител, предстои избор на строителен надзор, авторски такъв и финансов одит. В случай, че бъде освободен финансов ресурс след провеждане на процедури по ЗОП и сключване на договори с изпълнители по настоящия договор за БФП и/или вследствие на приключване/прекратяване и/или анексиране на действащи договори за БФП по ОПРР, разходите на допълнителните обекти на интервенция могат да бъдат включени в рамките на безвъзмездната финансова помощ. Индикативната дата за стартиране строителството на обектите е месец юли 2015 г.  Приключването на всички договори по допълнителните обекти и оформянето на окончателното искане за целия ДБФП, ведно с тях, не може да се осъществи по-рано от края на ноември 2015 г. В тази връзка се налага съответно и удължаване срока за погасяване на поетия като краткосрочен общински дълг кредит по Договор № 644 от 02.07.2014 г.  с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, както и преобразуването му в дългосрочен.

  

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

 

Р Е Ш И:

Дава съгласие за удължаване на срока за погасяване на кредита по Договор № 644/02.07.2014 г.  с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за реализация на проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално икономическо развитие”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ до 25.03.2016 година, като се преобразува в дългосрочен Общински дълг.


Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За”  32. 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220