РЕШЕНИЕ
№ 1300
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3656/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на  съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” в размер на 15 % от общата стойност на проекта или 39 427,45 лв., финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че Община Казанлък кандидатства пред Национален Доверителен ЕкоФонд в рамките на Националната схема за зелени инвестиции за финансиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък”. С Писмо вх.№ 55-13-11#1/10.06.2013 г. НДЕФ информира Община Казанлък, че проекта е одобрен за финансиране. С Писмо вх. № 155-32-2/02.04.2015 г. НДЕФ уведомява, че Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде подписан след провеждане на процедури по реда на ЗОП и сключване на договори с всички изпълнители и представяне в НДЕФ на пълните документации от съответните процедури, ведно с договорите и приложенията към тях, както и решение на Общински съвет – Казанлък, с което се осигурява собствено съфинансиране в размер на 15% от общата стойност на всички договори с изпълнители по проекта.

Проектът предвижда изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки – топлоизолация на покрив, подмяна на дограма, топлоизолация на стени, подмяна на източник на топлина и вътрешно отоплителна инсталация.

Инвестиционният проект на обекта и документацията за избор на изпълнител на СМР премина предварителен контрол пред НДЕФ. Налице е пълна техническа готовност за изпълнение на проекта – обследване за енергийна ефективност и одобрен инвестиционен проект.

 Проектът е на обща стойност 262 849,64 лв., от които  252 349,64  лв. с ДДС за строително-ремонтни работи. НДЕФ осигурява като безвъзмездна помощ 85% от общата стойност на проекта. Съфинансирането от Община Казанлък е в размер на 15% или 39 427,45  лева.

Водещата комисия по европейските въпроси и бизнессреда предлага т. 2 от проекта за решение да се допълни с текста „Дава съгласие“, вносителят прие становището на комисията.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8, чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124 от Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2 от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

 

Р Е Ш И:

 

1.      Одобрява съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на

Детска млечна кухня, гр. Казанлък” в размер на  15% от общата стойност на проекта или 39 427,45 лв., финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд.

2.      Дава съгласие съфинансирането по т.1 да се осигури  чрез компенсирана промяна на 

Бюджета на Община Казанлък за 2015 г. в приходен параграф 61-00 „Трансфери между бюджети“ съгласно Приложение №3 , което е неразделна част от настоящето решение.

3.      Възлага на Кмета на община Казанлък да отрази промяната в Бюджета на Община Казанлък за 2015 година.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За”  30. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220