РЕШЕНИЕ
№ 1301
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

Относно: ОС_3677/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изпълнение на Глава втора от Наредба № 27 на ОбС - Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък за приемане на цвят, графичното и цветното изображение на Знаме на град Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, Община Казанлък е направила два пъти конкурси, с които са поискани концепции за паметниците и паметните знаци в община Казанлък, включително и за знаме на общината.

След провеждането на конкурсите е последвало обсъждане и на вниманието на Общинския съвет е внесен проект за знаме на град Казанлък. В хода на дебата постъпи процедурно предложение за отлагане произнасянето на доклада от кмета на общината, за да се даде още време за обсъждане, тъй като през времето което проектът е публикуван в Сайта на община Казанлък не са постъпили никакви предложения и възражения.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,     

 

Р Е Ш И:

 

Отлага разглеждането на доклада относно приемане на цвят, графичното и цветното изображение на Знаме на град Казанлък за следващо заседание на Общинския съвет.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За”  24. 


Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220