РЕШЕНИЕ
№ 1302
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

Относно: ОС_3701/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на постигнато Предварително съгласие за замяна на Имот № 101546, находящ се в землището на с. Ръжена, собственост на физически лица, отреден за разширение на Гробищен парк в с. Ръжена с Имот № 103524 - частна общинска собственост.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че със Заповед №5 от 07.01.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, издадена в изпълнение на Решение №609/2013 г. на Общински съвет- Казанлък е одобрен Подробен устройствен план - План за застрояване за разширение на съществуващ гробищен парк в село Ръжена, относно Имоти №101546 и №101547 в местността „Минчова керана“ в землището на село Ръжена, ЕКАТТЕ 63570. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 61, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) гробищните паркове представляват обекти, публична общинска собственост. В Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 4, е предвидена възможност при необходимост от изграждане на обекти, публична общинска собственост, имотите на физическите лица да не се отчуждават принудително, ако общината ги придобие в собственост или бъде извършена замяна. В чл. 21, ал. 5 от ЗОС е предвиден ред за одобряване от Общинския съвет на постигнатото предварително съгласие за придобиване на имота от общината. Собствениците на Имот №101546 с обща площ 1,917 дка с НТП „нива“ в местността „Минчова керана“ в землището на село Ръжена със Заявление вх. №194-К-2404-1'3/2014 г. са изразили писмено съгласие за замяна на имота им, отреден за изграждане на обект, публична общинска собственост, с Имот №103524 с обща площ 2,077 дка с НТП: нива, пета категория на земята при неполивни условия в местността „Минчова керана“ в землище село Ръжена, ЕКАТТЕ: 63570, частна общинска собственост, съгласно акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2185/ 28.01.2014 г, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №687/2014 г, акт 41, т. 3, н.д. 455.

На основание чл. 40, ал. 8  от ЗОС и по реда на чл. 49 от Наредба № 15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък замяна на имот, частна общинска собственост с имот, собственост на физически лица се извършва след решение на Общински съвет Казанлък, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Съобразно чл. 41, ал. 2 от ЗОС са изготвени  данъчни и пазарни оценки на имотите, предмет на замяната. Данъчната оценка на Имот №101546 е 216,00 лева,  а на Имот №103524 е 234,10 лева. Изготвени са пазарни оценки на имотите, като всеки от тях е с цена от 1 160,00 (хиляда сто и шестдесет) лева.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 21, ал. 5, чл. 40, ал. 1 и ал. 8 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 4,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 4 от ЗУТ,  чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 49, ал. 1  и ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък,  

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява постигнатото предварително съгласие за замяна на: Поземлен имот №101546 (масив сто и първи имот петстотин четиридесет и шест) с обща площ 1917 (хиляда деветстотин и седемнадесет) кв.м с НТП „нива“, пета категория на земята при неполивни условия в местността „Минчова керана“ в землището на село Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, при граници: Имоти №101545, №101548, №101547, №101039, собственост на Недка Койчева Драганова,  Радка Колева Тотева, Катя Колева Койчева и Кина Иванова Колева, съгласно н.а. №52 т. 4 д. 1544/1996 г., предвиден за разширение на гробищен парк в село Ръжена по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №5/2015 година на кмет на община Казанлък с пазарна оценка 1 160,00 (хиляда сто и шестдесет) лева, със следния имот, частна общинска собственост на Община Казанлък: Поземлен имот №103524 (масив сто и три имот петстотин двадесет и четири) с обща площ 2077 (две хиляди седемдесет и седем) кв.м с НТП: нива, пета категория на земята при неполивни условия в местността „Минчова керана“ в землище село Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, при граници: Имоти №103523, №103004, №000015, №103525, с пазарна оценка 1 160,00 (хиляда сто и шестдесет) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за замяната по т. 1 от настоящото решение с Недка Койчева Драганова с ЕГН хххххххххх, Кина Иванова Колева с ЕГН хххххххххх, Радка Колева Тотева с ЕГН ххххххххх и Катя Колева Койчева с ЕГН ххххххххх при следните условия: Страните не си дължат насрещни плащания при замяната, дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на Община Казанлък. Вписването на договора в Агенция по вписванията да стане за сметка на  Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Недка Койчева Драганова с. Ръжена, ул. „Русалка“ №3,  Кина Иванова Колева с. Ръжена, ул. „Русалка“ №18,  Радка Колева Тотева гр. Стара Загора, ул. „Родопи“ №25А, Катя Колева Койчева гр. Казанлък, ул. „Марица“ №27 , вх. Г, ап. 89.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За”  30. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220