РЕШЕНИЕ
№ 1303
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3744/11.05.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна на начина на трайно ползване на Поземлен имот № 000277 в землището на с. Черганово, общ. Казанлък от пасище, мера - публична общинска собственост, в полски път - публична общинска собственост.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че във връзка с инвестиционни намерения на Община Казанлък за реконструкция и изграждане на забавителен шлюз на пътна връзка с Държавен път I-5 към Претоварна станция за твърди и битови отпадъци в съответствие с представения проект по част пътна на инж. Богомил Карабакалов се установи, че при изработване на Картата на възстановената собственост в землището на с.Черганово, ЕКАТТЕ: 80532 неправилно е отразен ПИ № 000277. Същият е записан с начин на трайно ползване „Пасище, мера“. След оглед на място и по Скица №К03183/06.04.2015 г. на ОС “Земеделие“- Казанлък е установено, че същия ПИ № 000277 е с площ от 1,810 дка и не може да се ползва с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, а е територията, в която са разположени отводнителните канавки на част от Държавен път първи клас I-5. Същият поземлен имот не е включен в слой „Постоянно затревени площи“, съгласно писмо на ОС “Земеделие“- Казанлък. ПИ № 000277 в землището на с.Черганово ЕКАТТЕ: 80532 може да се ползва като полски път.

Съгласно чл. 45и от ППЗСПЗЗ, начинът на трайно ползване на мери и пасища - общинска собственост, или на части от тях може да се променя за други земеделски нужди по решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

Решението по ал. 1 се приема въз основа на скица проект с нанесени граници на площите, за които се предвижда промяна в начина на трайно ползване. Скицата проект представлява неразделна част от решението на Общинския съвет по ал. 1.

По искане, съгласно Писмо № 127-02-50/20.04.2015 г., съгласно чл.45и, ал.3 от ППЗСПЗЗ, Общинската служба „Земеделие“ – Казанлък е изготвила скица-проект. 

С Писмо №132-03-19#1/20.04.2015 г. от РИОСВ – Стара Загора е установено по отношение на ПИ №000277, землище на с.Черганово, община Казанлък, че същия не попада в границите на защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.

Причина за включване на докладът за промяна на начина на трайно ползване на ПИ №000277 в землището на с.Черганово, ЕКАТТЕ: 80532 от пасище, мера – публична общинска собственост, в полски път – публична общинска собственост, като неотложен /по реда на чл.64 от ПОДОбС/ е обвързаността му с последващи действия на Община Казанлък за изпълнение на проект по Договор №Д07-188/18.11.2013 г. с Министерството на околната среда и водите, гр. София по програма EUROPEAID/124484/D/SV/BG по Финансов механизъм на Европейското Икономическо пространство.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3 ал.1 и чл. 45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Променя предназначението на ПИ №000277 в землището на с.Черганово, ЕКАТТЕ: 80532 от пасище, мера – публична общинска собственост, в полски път – публична общинска собственост.

2. Възлага на кмета на общината да поиска отразяване в КВС извършените промени съгласно настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Катя Стойкова -  Началник на ОС “Земеделие“ – Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  26. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220