РЕШЕНИЕ
№ 1304
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

Относно: ОС_3692/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен със Заповед №726/09.04.2015 г. с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г., с Приложения с №2, №3, №9, №11, №13 и № 14 неразделна част от нея, приета с Решение №1136/28.11.2015 г.
Постъпи писмо с вх. № ОС-3725/29.04.2015 г. от Галина Стоянова относно изменение на проекта за решение и Приложенията с № 3, № 9 и № 13, неразделна част от настоящото решение!

Мотиви: Кметът на общината докладва, че Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за периода: от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. има отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното изпълнение.

Същата може да се актуализира през годината в зависимост от направените предложения от кметовете и кметските наместници на населените места, молби на граждани и от конкретните условия на пазара.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т. 6, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

  

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава схеми за разположение на временни преместваеми съоръжения, както следва:

1. Общински терен за тото пункт, ул. “Старозагорска“, гр. Казанлък;

2. Общински терен за тото пункт, бул.“23 ПШП“, западно от „автоспирката“ гр. Казанлък;

3. Общински терен за тото пункт, ул.“Пушкин“, северно от магазин „Зора“, гр. Казанлък;

4. Общински терен за тото пункт, улична регулация до кв.46, гр. Крън;

5. Общински терен за тото пункт, улична регулация до кв.23, гр. Шипка;
6. Общински терен за продажба на закуски, ул. “Ген. Скобелев“, източно от ДКЦ „Поликлиника“, гр. Казанлък;

7. Общински терен, бул.“23 ПШП“, срещу магазин „Кристи“;

8. Общински терен , бул.“Княз Александър Батенберг“, спирка „Гимназия“, посока изток.

 

II. 1. Приема предложената промяна за изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2015 г., съгласно Приложения с №2, №3, №9, №11, №13 и №14 неразделни части от нея, приета с Решение № 1136/28.11.2014г.

2. Променя очакваните приходи за 2015г., както следва:

  • Таблица №1

-          Приложение №2 очаквани приходи:              748500,00 лева

-          Приложение №3 очаквани приходи:            1428105,00 лева

 

Всичко очаквани приходи:                                                  2797605,00 лева

  • Обобщена Таблица №4

        -     Таблица №1                                                                             2797605,00 лева

 

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА 2015 ГОДИНА:   3327944,22 лева

 

III. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия по изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2015 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220