РЕШЕНИЕ
№ 1305
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

Относно: ОС_3647/01.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване Бюджетна прогноза на Община Казанлък за местните дейности за периода 2016 - 2018 година.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на чл. 83, ал.2 от  Закона за публичните финанси и чл.15 ал.5 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, приета с Решение № 859 от 24.01.2014 година на Общински съвет - Казанлък, представя проект на Прогноза за периода 2016 - 2018 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Бюджетната прогноза на Община Казанлък за периода 2016 - 2018 г. е разработена на базата на:

  • одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.;
  • одобрените разходни тавани по ПРБ за периода 2015 – 2017 г., съгласно Решение №24 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на промени в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015 - 2017 г., одобрена с Решение №791 на Министерски съвет от 2014 г.
  • мерките за оптимизиране на разходите за персонал;
  • Бюджетната прогноза е съобразена с предприемане на мерки за подобряване на финансовата дисциплина, свързани със спазване на принципите на добро финансово управление;
  • тенденциите в разходите от предходните три години.

В Раздел I „Приходи“ са планирани собствените приходи на база реална оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години и в съответствие с нормативната уредба.

В Раздел II „Разходи“, в съответствие с чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси, са включени всички разходи за местни дейности във функционален разрез съгласно Единната бюджетна класификация. Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с действащите закони и подзаконови нормативни актове; приетата от Общински съвет - Казанлък Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг; задълженията, произтичащи от решения на Общинския съвет, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност; приетите от Общински съвет - Казанлък стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие; фискалните правила и ограничения, определени със Закона за публичните финанси; предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет. Разходите за местни дейности са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети.

В Раздел III „Трансфери (Бюджетни взаимоотношения)“  са включени:

·         бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет  с централния бюджет – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи, в размерите, определени със ЗДБРБ за 2015 година.

·         бюджетните взаимоотношения с други бюджети  и със сметки  за средствата от ЕС.

В Раздел IV „Временни безлихвени заеми“ са разчетени средствата по предоставени и предстоящи за възстановяване по бюджета на общината  временни безлихвени заеми.

В Раздел V „Бюджетно салдо  (Дефицит/Излишък)“ е отразена разликата  между сбора  от собствените приходи, получените трансфери и  временни безлихвени заеми, намален с размера на  планираните разходи.

В  Раздел VI „Финансиране“ са планирани  позициите по финансиране на бюджетното салдо. По отношение на дълговите позиции са посочени очакваните погашения по главници на действащи договори за кредит. Тук са планирани и средствата, които се депозират в РИОСВ за отчисления по Закона за управление на отпадъците. Средствата по този раздел са с противоположен знак на сумите по Раздел V „Бюджетно салдо  (Дефицит/Излишък)“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и  т.12 от ЗМСМА, чл. 82, ал.3 и чл.83, ал.2  oт Закона  за публичните финанси и чл.15, ал.5 от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява Бюджетна прогноза на Община Казанлък за периода 2016 – 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №1 към настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220