РЕШЕНИЕ
№ 1306
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3707/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване за финансиране от Фонд 'Социална закрила' за финансиране на проект 'Създаване на работилница за трудотерапия при Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък'.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че от 2008 година в община Казанлък функционира Дневен център за деца с увреждания, разкрит по проект „Дневен център за деца с увреждания, гр. Казанлък“, изцяло финансиран по Програма Фар. От 01.04.2009 г. Дневният център е делегирана от държавата дейност с капацитет 36 места. Доставчик на тази социална услуга е Община Казанлък. Целевата група на Центъра е деца на възраст от 3 до 18 години.

ДЦДУ предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти, почасова рехабилитация и семейно консултиране.

С децата работи екип от висококвалифицирани специалисти. Материалната база е съобразена с особеностите на децата, като оборудването е специализирано и осигурява качеството на рехабилитационно–компесаторните дейности с потребителите на услугата.

Една от основните дейности, извършвани с потребителите, е трудотерапията. Насочена е към изграждане на полезни умения, трудови умения и самообслужване – всичко, което би позволило децата с увреждания да развият своята автономност, съобразно възможностите си.

За по-качественото и пълноценно провеждане на заниманията по трудотерапия е необходимо да бъде обособена работилница, оборудвана с подходящи пособия и работни места. Създаването на подобна работилница ще даде възможност на потребителите да усвояват трудови умения в близка до реалната работна среда, което ще способства включването им в социалната общност.

Работилницата ще се ползва освен от потребителите на ДЦДУ, така и от клиентите на Дневния център за възрастни хора с увреждания, който дели една сграда с ДЦДУ. Дневният център за възрастни с увреждания е с капацитет 15 места, които са почти изцяло заети.

Двата Центъра са подкрепящи услуги в процеса на деинституционализация, в  които Община Казанлък активно участва чрез разкриването на четири нови услуги от резидентен тип - три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище. Част от потребителите на новите услуги ползват услугите на двата Дневни центъра. Провеждането на трудотерапевтични занимания в специално оборудвана среда, близка до реалната, ще им даде възможност за по-качествено усвояване и изграждане на трудови понятия и умения.

На територията на ДЦДУ има подходяща за такава работилница пристройка с обща площ 40,50 м². Състои се от две помещения. Но, за да бъде пригодена за работилница, е необходимо да се извърши ремонт. За целта Общинска администрация разработи проект „Създаване на работилница за трудотерапия при ДЦДУ, гр. Казанлък“ на обща стойност 18 800 лева. Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика финансира проекти и дейности в подкрепа на социални услуги. Фондът е една възможност за осигуряване на външно финансиране за реновирането на наличната материална база, която да се използва за създаването на работилница за трудотерапия, в полза на потребителите на Дневния център за деца с увреждания и на Дневния център за възрастни хора с увреждания. Съгласно условията за кандидатстване кандидатът следва да осигури съфинансиране в размер минимум 10 % от стойността на проекта.   

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ за 2015 г.,

 

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ за финансиране на проект „Създаване на работилница за трудотерапия при ДЦДУ, гр. Казанлък“.

2. Съфинансирането на проекта в размер на 10% от стойността му, равняващо се на 1 880,00 лв., да се финансира със средства от преходния остатък на Дневния център за деца с увреждания за 2014 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За”  28. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220