РЕШЕНИЕ
№ 1307
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3693/17.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно създаване на Общинско предприятие 'Кухня - майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня', считано от 01.07.2015 г. със седалище и адрес на управление -гр. Казанлък, ул. 'Христо Ботев' № 30. С писмо с вх. № ОС-3721/27.04.2015 г., вносителят допълва предложения проект за решение в частта на т. 5, която придобива следния текст:
'5. Второ четене за приемане Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 'Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня' да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.  5.1. Приема на първо четене Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 'Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня'.
5.2. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 'Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня', второ четене.' Допълва се също и правното основание с текст: 'Във връзка с чл. 96, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.'

Мотиви: Кметът на общината докладва, че остарялата материална база и сграден фонд в детските заведения не позволява през 2012 г. кухненските им блокове да бъдат пререгистрирани пред Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Стара Загора, тъй като е трябвало да се извърши ремонт на помещенията и да се преоборудват с техника, отговаряща на нормативните изисквания и на обща стойност приблизително 825 000 лева (по 25 000 лв. на детско заведение, независимо с колко групи е). Това е наложило Община Казанлък да извърши преструктуриране на кухненските блокове на детските заведения (общо 29 детски градини и 4 детски ясли) в разливни и разработване на нови технологични схеми. Ремонтните дейности са извършени от звеното за строителни дейности към Община Казанлък на стойност 12 781,58 лева. От месец Септември 2012 г. във всички детски заведения на територията на общината се извършва доставка на готова храна. Изготвянето на менютата е съгласно Закона за храните, действащите към момента законови и подзаконови актове и нормативни изисквания (Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детските заведения; Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми на хранене на населението; Наредба № 2/07.07.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, сборници с рецепти и други).

Една от целите в програмата за управление на община Казанлък в периода 2011 г. – 2015 г. е да се въведе използването на „кухня – майка” за приготвяне и доставяне на храна по детските заведения с цел икономическа ефективност и постигане на максимален резултат с минимално вложени финансови средства. През 2012 г. с част от средствата, предоставени по Договор за разбирателство № Д02-33/13.09.2012 г. с „Ветроком” ЕООД, гр. София е извършена доставка на ново технологично оборудване за Детска млечна кухня, гр. Казанлък (парен конвектомат с тави, термосонда и автоматична система за почистване, парен казан, картофобелачка, месомелачка, зеленчукорезачка, количка на две нива и 2 броя хладилници) на обща стойност 28 455,60 лева. За да може да функционира като кухня - майка, чрез която детските заведения да получават качествена и здравословна храна и предвид значителното увеличаване обема на работа, това оборудване няма да е достатъчно. В бюджета на Община Казанлък за 2015 година са планирани финансови средства за доставка на допълнително кухненско оборудване и транспортни средства, за строително-ремонтни дейности на подготвителни, кухненски блок, помещения за разпределение на готовата храна, помещение за измиване и дезинфекция на съдовете за разнасяне на храната, складови и други помещения, на обща стойност 343 000 лева. Лошото състояние на сградния фонд на ДМК налага необходимостта от въвеждане на мерки за енергийна ефективност, с което да се намалят разходите за отопление и потребление на ел. енергия и да се подобри цялостната визия на обекта. Още през месец Август 2012 г. Община Казанлък кандидатства за финансиране от Национален доверителен екофонд по Национална схема за зелени инвестиции с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък“ на стойност 263 349,64 лв., от които 85% са безвъзмездна финансова помощ. Проектът е одобрен през 2013 година и предстои да бъде изпълнен в рамките на 2015 година. Целта му е намаляване емисиите на парниковите газове, повишаване енергийната ефективност на сградата на Детска млечна кухня, гр. Казанлък чрез топлоизолиране на стени, топлоизолиране на покрив, подмяна на дограма и подмяна на източник на топлина и вътрешно отоплителна инсталация. Дейностите по проекта категорично няма да се дублират с финансираните от общинския бюджет за вътрешен ремонт и реконструкция.

Към настоящия момент ДМК обслужва между 325 и 360 деца на ден. За да има възможност да се осигурява готова храна за нуждите и на детските заведения на територията на община Казанлък с приблизителен брой деца на ден 2  644 (по данни към 01.01.2015 г.), е необходимо да се разшири нейният капацитет, като се създаде Общинско предприятие „Кухня – майка в т.ч. Детска млечна кухня“, обединяващо следните дейности:

1. Дейност „Приготвяне и доставяне на готова храна за деца на възраст от 10 месеца до 3 –годишна възраст, ползващи услугите на Детска млечна кухня“;

2. Дейност „Приготвяне и доставяне на храна – „кетъринг” за деца от 3 месеца до 3-годишна възраст, ползващи услугите на Дневни детски ясли“;

3. Дейност „Приготвяне и доставяне на храна – „кетъринг”  за деца от 3  до 7-годишна възраст, ползващи услугите на Целодневни детски градини и Обединени детски заведения“.

Създаването на такова общинско предприятие дава възможност чрез съвременно технологично оборудване да се приготвя храна за децата на едно място, като се прилагат здравословни кулинарни технологии и в същото време да се реализират икономии от средствата за основни разходи (ел. енергия, вода, горива и т.н.). Уредите, с които ще бъде оборудвано общинското предприятие, са икономични. Например електрическият конвектомат с парогенератор има седем режима на готвене: готвене при режим конвекция (топъл въздух); готварски режим с горещ въздух и пара; режим на готвене с деликатна пара; режим на готвене с много пара; смесен готварски режим (топъл влажен въздух); регенерация и готвене чрез сонда за измерване на температурата в сърцевината на храната. Параметрите се задават чрез иновативна сензорна технология – време, влажност, температура и скорост на въртене на турбините.

Направен е финансов анализ при средна посещаемост на децата в ДДЯ, ОДЗ и ЦДГ 80%, от който е видно, че към настоящия момент при средно дневно доставени чрез кетъринг 2 163 порции в детските заведения и при примерна печалба от 10%, с включени 20% ДДС, общият разход за хранене на месец възлиза на 165 858 лева. При добавени 390 порции за ползвателите на ДМК към посочения по-горе брой порции за ДДЯ, ОДЗ и ЦДГ в случай, че храната се приготвя в кухня-майка, ще бъдат изразходвани месечно 138 000 лв. – включени разходи за продукти за производство на храната, заплати и осигуровки на персонал, разходи за ел. енергия, вода, други общопроизводствени разходи като застраховки, спомагателни материали и дейности, външни услуги и др. Основната разлика идва от липсата на печалба и начисляване на ДДС, като в същото време ще бъде направена значителна икономия на разходите за отопление и ел. енергия, вода, горива (газ и течно гориво). На този етап средната стойност на една порция възлиза на 3,39 лв. (средно за ДМК и кетъринг ДДЯ, ОДЗ и ЦДГ), а при условия, че храната ще се приготвя от общинска структура – на 2,53 лв. с включени всички разходи (продукти за производство на храната, заплати и осигуровки на персонал, разходи за ел. енергия, вода и други). Реално икономията за бюджета ще бъде още по-голяма, тъй като при запазването на дейността на Детска млечна кухня като делегирана държавна дейност и съответно числеността на персонала (13 щатни бройки), необходимият общ брой 31 щата за функционирането на Кухня – майка ще бъде обезпечен с персонал от детските заведения и от „Местни дейности“ в общинския бюджет - 2 бройки ще се финансират от Община Казанлък и 16 бройки ще бъдат финансирани чрез бюджета на детските градини. Накратко казано, персоналът ще се раздели на две основни групи – основен (включващ 13 щата делегирана държавна дейност от настоящата ДМК, директор и счетоводител) и привлечен (включващ 16 щата от ОДЗ и ЦДГ – делегирана държавна дейност).

Професионалисти и специалисти в областта на здравословното и балансирано хранене ще изготвят централизирано меню съобразено със Закона за храните, действащите към момента законови и подзаконови актове и нормативни изисквания и възрастовите особености на децата. На база разработените менюта Регионална здравна инспекция – Стара Загора ще контролира фактическото хранене на децата.

Доставката на готовата храна ще се извършва до топла кухня на детски ясли, ЦДГ и ОДЗ по предварително подадена заявка, в количества, качество, вид, асортимент и мерни единици с транспортни средства при спазване на изискванията при транспортиране на храни, съгласно раздел ІV към Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от Министерство на здравеопазването.

Предаването на доставката ще се удостоверява с декларация за съответствие по образец, подписана от представители/отговорници на Кухнята – майка и детските заведения (длъжностни лица, определени с вътрешна заповед) с надлежно вписани наименование на доставяната храна (ястия, хляб, плодове, зеленчуци и т.н.), нетна маса, партида, произведена на дата, час, количество/бр. на доставяната стока, техническа документация и/или друг документ, гарантиращ качеството, срок на трайност, температура на съхранение, експедиционен/търговски документ, дата и час на получаване.

Обединяването на  кухните на детските заведения на територията на общината  в т. н. „кухня - майка” е икономическо ефективно решение за прозрачност и засилен контрол върху разходите. Успоредно с това се подобрява организационно- управленската дейност и се завишава контролът върху качеството на хранителните продукти, производствено – технологичната дейност и готовата продукция при производството на храната.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 96, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък,
чл. 12, ал. 1, чл. 52, чл. 53 и чл. 54 от ЗОС, по реда на Раздел III от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества на Община Казанлък,

 

  

Р Е Ш И:

 

1. Създава Общинско предприятие по реда на чл. 52 от ЗОС, с наименование: Общинско предприятие „Кухня – майка в т. ч. дейност Детска млечна кухня“, считано от 01.07.2015 г. със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев” № 30.

2. Предмет на дейност на Общинското предприятие:

2.1 Дейност „Приготвяне и доставяне на готова храна за деца на възраст от 10 месеца до 3–годишна възраст, ползващи услугите на Детска млечна кухня“;

2.2. Дейност „Приготвяне и доставяне на храна – „кетъринг” за деца от 3 месеца до 3-годишна възраст, ползващи услугите на Дневни детски ясли“;

2.3. Дейност „Приготвяне и доставяне на храна – „кетъринг”  за деца от 3  до 7-годишна възраст, ползващи услугите на Целодневни детски градини и Обединени детски заведения“.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да назначи Директор на Общинското предприятие „Кухня – майка в т. ч. дейност Детска млечна кухня“, съгласно чл. 55 от Закона за общинската собственост, като до провеждането на конкурс да назначи временно изпълняващ длъжността и да сключи с него трудов договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 4 по Кодекса на труда.

Упълномощава Кмета на Община Казанлък да проведе конкурс по реда на Кодекса на труда за назначаване на Директор на Общинското предприятие „Кухня - майка в т. ч. дейност Детска млечна кухня“.

4. Упълномощава Директора на Общинското предприятие да упражнява правата на работодател за постоянния персонал, като сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с работещите в предприятието, включително и да налага дисциплинарни наказания;

5. Второ четене за приемане Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня“ да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.
5.1. Приема на първо четене Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня“.
5.2. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня“, второ четене.
6. Приема Структура на Общинското предприятие „Кухня - майка в т. ч. дейност Детска млечна кухня“, гр. Казанлък и определя числен състав 31 човека, включително директор, съгласно Приложение № 1 към настоящия доклад. Последваща промяна в числения състав на Общинското предприятие може да се извършва с Решение на Общинския съвет.

7. Упълномощава Кмета на община Казанлък да утвърди щатно разписание на Общинско предприятие „Кухня - майка в т. ч. дейност Детска млечна кухня“.

8. Общинското предприятие „Кухня - майка в т.ч. Детска млечна кухня“, гр. Казанлък е правоприемник на дейността и имуществото на Детска млечна кухня, гр. Казанлък и по смисъла на чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда запазва трудовите правоотношения с работниците и служителите на Детска млечна кухня.

9. Трудовите правоотношения с работниците и служителите, запазващи работните си места, съгласно утвърденото щатно разписание в Общинско предприятие „Кухня - майка в т. ч. дейност Детска млечна кухня“, гр. Казанлък, да се уредят по чл. 123, ал. 1, т. 5 от КТ.

10. Задължава Директора да организира и ръководи финансово-икономическата дейност на Общинското предприятие и да разработи и въведе Система за финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

11. Предоставя за стопанисване и управление имоти, общинска собственост, съгласно Приложение № 2, което става неразделна част от настоящото Решение.

12. Предоставя за стопанисване и управление вещи, общинска собственост, съгласно Приложение № 3, което става неразделна част от настоящото Решение.

13. Задължава Кмета на община Казанлък след влизане в сила на настоящото Решение да внесе предложение за актуализиране на Бюджет – 2015 на Община Казанлък и други подзаконови нормативни актове, за които е възникнала необходимост от актуализиране във връзка със създаденото общинско предприятие.

14. Възлага изпълнението на настоящото Решение на Кмета на община Казанлък, съобразно правомощията му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220