РЕШЕНИЕ
№ 1308
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3708/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на Средищни училища в община Казанлък за учебната 2015/2016 година.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че със  закриването на училищата в с. Черганово, с. Розово, с. Горно Изворово, с. Долно Изворово, с. Ясеново и с. Дунавци според чл. 12, ал. 2 и ал. 4, т. 7 от Правилника за прилагане Закона за народната просвета, както и според чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета учениците са насочени към училища в съседни населени места.

Във връзка с прилагане на §6 в, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 2 и чл. 7, ал. 1 от Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 година с Постановление № 343 на МС от 30.10.2014 г. на МС за изменение и допълнение на Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 година за приемане на Списък на средищни училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и за приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища за средищни училища през учебната 2014/2015 година в община Казанлък бяха определени ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон“, с . Овощник и ОУ „Христо Ботев“, с . Енина.

По данни на директорите за учебната 2015/2016 година в тези училища ще се обучават общо 84 ученика от закрити училища, разпределени, както следва:

-          в  ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник - 26 ученика от с. Черганово и с. Розово;

-          в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка - 35 ученика от с. Ясеново и с. Дунавци;

-          в ОУ „Христо Ботев“, с. Енина - 23 ученика от с. Долно Изворово и Горно Изворово.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Постановление № 84 на Министерски съвет от 06.04.2009 година,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя за учебната 2015/2016 година следните общински училища за средищни: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник и ОУ „Христо Ботев“, с. Енина.

2. При промяна броя на пътуващи ученици до 16-годишна възраст към 15.09.2015 година директорите на съответните средищни училища да уведомят своевременно Кмета на общината.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и директори на средищни училища.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220