РЕШЕНИЕ
№ 1309
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3709/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на училища – преимуществени ползватели на училищен автобус – марка „Оtoyl”, модел Е 27.14 Schoolbus, № CТ 3842BM, 27+1 места; автобус „Hyundai”, модел Country, № 3841BM, 15+1 места за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2015/2016 година.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в изпълнение на Националната програма „По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”, модул „Осигуряване на превоз за ученици в основна образователна степен” МОН предостави на Община Казанлък училищни автобуса за нуждите на средищните училища с Договори № Д01-599/02.07.2007 г. и № Д01-421/27.05.2010 г.

Според чл. 3 от цитираните по-горе договори Община Казанлък определя училище-преимуществен ползвател на моторно превозно средство с решение на Общинския съвет.

С Постановление № 343 на МС от 30.10.2014 г. на МС за изменение и допълнение на Постановление № 84 на МС от 2009 г. за приемане на списък на средищни училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и за приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища за средищни училища в община Казанлък са определени ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник и ОУ „Христо Ботев”, с. Енина.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНП и чл. 3 от договорите между Община Казанлък и МОН,  

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя за учебната 2015/2016 година като преимуществени ползватели на МПС – училищни автобуси следните общински училища:

ОУ Д-р Петър Берон, с. Овощник

Автобус „Hyundai”, модел Country, рег. № СТ 3841 ВМ, 15+1 места, да превозва ученици по маршрут: с.Черганово до с. Овощник и обратно и от с. Розово до с. Овощник и обратно;

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка и ОУ „Христо Ботев”, с. Енина

Автобус марка „Оtoyоl”, модел Е 27.14 Schoolbus, рег. № СТ 3842 ВМ, 27+1 места, да превозва ученици по маршрут:

1.      от с. Дунавци до гр. Шипка и обратно и от с. Ясеново до гр. Шипка и обратно.

2.      от с. Горно Изворово, с. Долно Изворово до с. Енина и обратно.

 

2. Възлага на Кмета на община Казанлък със своя заповед да утвърди маршрутните разписания на училищните автобуси на общинските училища за учебната 2015/2016 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък  и директори на средищни училища.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  26. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220