РЕШЕНИЕ
№ 1310
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

Относно: ОС_3706/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД на Венелин Василев Киров.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че с Решение № 1261/25.02.2015 г. на Общински съвет – Казанлък е открита процедура за провеждане на конкурс за управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД. С него са определени: изискванията към кандидатите; необходимите документи за участие в конкурса; мястото, срока и начина на подаване на документите; начина на провеждане на конкурса; мястото и срока, в който може да се получава информация и документи за дружеството; датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

В изпълнение на Решение № 1261/25.02.2015 г., във връзка с Решение № 1263/26.03.2015 г. на Общински съвет – Казанлък, определената Комисия започва работа в 11:00 ч. на 02.04.2015 г. в стая № 21 в сградата на Общинска администрация на бул. „Розова долина“ № 6, гр. Казанлък.

Комисията е разгледала постъпилите в определения срок документи и е установила, че Заявление са подали 2 /двама/ кандидати – Венелин Василев Киров, с Вх. № 94-В-384-1, подадени в 10:33 ч. на 31.03.2015 г. и Димитър Димитров Баяслиев, с Вх. № 94-Д-524-1, подадени в 09:34 ч. на 01.04.2015 г.  След проверка на постъпилите налични документи на кандидатите, Комисията е констатирала, че участниците са подали нередовни документи, съгласно изискванията, посочени в Решение № 1261/25.02.2015 г. на Общински съвет – Казанлък и ги е декласирала, насрочвайки втора дата за провеждане на конкурса, съгласно решението.

На 16.04.2015 г. в 11:00 ч., Комисията отново възобновява своята работа в стая № 21 в сградата на Общинска администрация на бул. „Розова долина“ № 6, за провеждане на конкурс за управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД.

В срока, определен за подаване на документите в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, гише № 2 – „Деловодство“ е постъпила една кандидатура от Венелин Василев Киров, с вх. № 94-В-384-2 от 14.04.2015 г., подадена в 14:26 часа.

След проверка на постъпилите налични документи на кандидата, Комисията е констатирала, че участникът е подал редовни документи, съгласно изискванията, посочени в Решение № 1261/25.02.2015 г. на Общински съвет – Казанлък и го допуска до събеседване.

Събеседването с кандидатът за управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД и представянето на разработената от него Програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период е проведено на 16.04.2015 г. от 12:00 ч. Видно от Протокола на Комисията за провеждане на конкурса, кандидата за управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД – Венелин Василев Киров е представил убедително  разработената от него Програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период и компетентно е отговорил на зададените му въпроси. С оглед изложеното Комисията предлага да бъде сключен договор за възлагане управлението на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД, съгласно Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък с  кандидата – Венелин Василев Киров.

           

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 141 от Търговския закон,  чл. 51а, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 37 и чл. 38 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава класирането извършено от Комисията, провела конкурса за възлагане управлението на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД.

2. Избира за управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД, ЕИК 123733087, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, пл. „Севтополис” № 14, единствения кандидат - Венелин Василев Киров, ЕГН хххххххххх, с постоянен адрес: гр. Казанлък, ул. „Панайот Хитов“ № 3.

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за възлагане управлението на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД с Венелин Василев Киров.

4. Упълномощава Венелин Василев Киров, след сключване на договора по т. 3, да отрази новите обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.


Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Венелин Василев Киров – управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220