РЕШЕНИЕ
№ 1311
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3728/29.04.2015 - Доклад от Венелин Киров - управител на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на публичен търг с явно наддаване за недвижим имот, собственост на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД, представляващ Урегулиран поземлен имот ХVIII-117 в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, ведно с построените в него едноетажна сграда, масивна конструкция, с площ 380 кв.м, състояща се от - дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: север - УПИ ХХ; юг - ул. 'Кенали'; запад - УПИ-ХХIII-8730; изток - ул. 'Петрова нива'.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в бизнес плана за 2015 г. на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД като предложение за продажба е включен имот, собственост на дружеството, с площ  2 024 кв. м, представляващ: урегулиран поземлен имот XVIII-117 в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434/2006 год. на Общински съвет - Казанлък, ведно с построените в него едноетажна сграда, масивна конструкция, построена 1958 г., с площ 380 кв. м, състояща се от – дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: север – УПИ-XX; юг – ул. „Кенали“; запад – УПИ-XXIII-8730; изток – ул. „Петрова нива“, за който е съставен АЧОС 934/03.01.2005 г. по реда на чл. 30, ал. 4 от ППЗОС (отм.), вписан в Службата по вписванията на 14.02.2005 г., с вх. № 1051, № 84, том II, н. д. 465. Имотът е обособена част от имуществото на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПСК.

Получените парични средства от продажбата ще послужат за инвестиране в текущи и неотложни дейности, като:

1.      Ремонт на водопровода от помпена станция до банята в гр. Казанлък;

2.    Частична реконструкция на помпена станция и подмяна на водната помпа.

Водопровода е с дължина 3 600 м. Изграден е преди около 50 години от етернитови тръби с диаметри 125 мм, 150 мм и 250 мм, които са доказано канцерогенни и могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми на хората.

Тръбите са остарели. Множеството и чести аварии и компрометирани тръбни връзки водят до сериозни загуби на минерална вода.

 

През последните няколко години са подменени около 200 м от водопровода за минерална вода, предимно сериозно аварирали участъци, за които ремонтът не е бил решение, а бе необходима цялостна подмяна. За подобряване на водоснабдяването, намаляване на загубите е необходима цялостна реконструкция, с цел привеждането в добро техническо състояние на тръбната мрежа и намаляване на разходите по поддръжката й.

Необходима е и реконструкция на помпената станция и подмяна на съществуващата помпа, с цел  намаляване разходите  за енергия. Очакваната икономия е в размер на около 10 хил. лв./год.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същия. При успешно приключване на процедурата по приватизация и сключване на приватизационен договор за продажба на процесния имот, съгласно чл.10, ал.1 от ЗПСК паричните постъпления ще постъпват по бюджета на общината ще се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси, а именно за инвестиране в обновяването и ремонта на дълготрайни активи на дружеството.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКПП/, чл. 21, т. 11 и чл. 23 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване за недвижим имот, собственост на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД, ЕИК 123733087, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 14, с площ 2 024 кв.м, представляващ: урегулиран поземлен имот XVIII-117 в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434/2006 год. на Общински съвет - Казанлък, ведно с построените в него едноетажна сграда, масивна конструкция, построена 1958 г., с площ 380 кв.м, състояща се от – дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: север – УПИ-XX; юг – ул. „Кенали“; запад – УПИ-XXIII-8730; изток – ул. „Петрова нива“, за който е съставен АЧОС 934/03.01.2005 г. по реда на чл. 30, ал. 4 от ППЗОС (отм.), вписан в Службата по вписванията на 14.02.2005 г., с вх. № 1051, № 84, том II, н. д. 465.

II. Упълномощава управителя на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, оценки на имота.

 

III. Задължава управителя на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД, след изготвяне на разработките по т. IV да ги предложи за утвърждаване от ОбС-Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Венелин Киров – управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220