РЕШЕНИЕ
№ 1312
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3705/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. и краен ликвидационен баланс към 15.04.2015 г. на 'Еко - 93' ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък

Мотиви: Кметът на общината докладва, че са постъпили Докладни записки с Вх. № 68-10-2/07.04.2015 г. и № 68-10-3/16.04.2015 г. от Илияна Асенова – ликвидатор на „Еко - 93“ ЕООД - в ликвидация, с които предоставя за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2014 г. и на крайния ликвидационен баланс към 15.04.2015 г. на дружеството. Илияна Асенова уведомява, че фактическите действия по ликвидацията са приключили и предлага на Общото събрание на дружеството, в лицето на Общинския съвет, да вземе решение за приемане на заключителния баланс и доклада, който пояснява баланса. Предпоставка за валидното заличаване на търговското дружество – в ликвидация от Търговския регистър е, че е приключило ликвидационното производство. Със заличаване на „Еко - 93” ЕООД – в ликвидация от Търговския регистър дружеството ще престане да съществува като правен субект. Фактическото основание за вземане на решението, произтича от необходимостта Общинският съвет, действащ в качеството си на представител на едноличния собственик на капитала на търговското дружество да одобри финализирането на ликвидацията на „Еко - 93” ЕООД, поради обстоятелството, че фактическите действия по ликвидацията са приключили и ликвидаторът е представил заключителен баланс и доклад за своята работа.

Необходимо е решение на Общинския съвет поради приключване на ликвидационното производство и изчерпване на действията, които го съставляват, за да бъде заличено дружеството от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51а, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2014 г. на „Еко - 93” ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък.

2. Приема крайния ликвидационен баланс към 15.04.2015 г. на „Еко - 93” ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък и пояснителния доклад към него.  

3. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Еко - 93” ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък - Илияна Александрова Асенова, назначена с Договор за възлагане ликвидацията № Д06-134/25.10.2013 г., изменен с Анекс № Д06-134#1/15.10.2014 г.

4. Дава съгласие за заличаването на „Еко - 93“ ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 833066325, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ № 2, от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

5. Задължава ликвидатора на „Еко - 93“ ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък, да предприеме необходимите действия за заличаване на дружеството от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

6. Задължава ликвидатора на „Еко - 93“ ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък да представи в Община Казанлък удостоверение от Агенцията по вписванията за заличаване на дружеството.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Илияна Александрова Асенова – ликвидатор на „Еко - 93” ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220