РЕШЕНИЕ
№ 1313
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3700/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно увеличаване капацитета на социалната услуга 'Център за обществена подкрепа', гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че от 01.09.2013 г. в Община Казанлък функционира Център за обществена подкрепа /ЦОП/. Капацитетът на социалната услуга в общността е 60 места. Услугата се управлява от Сдружение „Бъдеще за децата”, гр. Казанлък, в партньорство със Сдружение „Самаряни”, гр. Стара Загора.

            В Центъра за обществена подкрепа се предоставят широк спектър от социални услуги за деца и родители, насочени към: 

  • Превенция от изоставянето;
  • Работа с деца с психо-емоционални проблеми;
  • Превенция на отпадане от училище и подкрепа за деца на улицата;
  • Подкрепа в след осиновителния период;
  • Превенция на насилието;
  • Социална и психо-терапевтична работа с деца, жертва на насилие и техните семейства.

От откриването на услугата до настоящия момент ЦОП предоставя алтернативни услуги за подкрепа на рисковите групи деца и техните семействата от община Казанлък. Предлаганата услуга е комплексна, като задоволява потребностите на деца, лишени от родителска грижа, деца с увреждания, деца и родители, преживели насилие, бременни жени, за които има риск да изоставят децата си, самотни родители, социално слаби родители, деца, които имат проблеми в училище, за които има риск да отпаднат или са отпаднали от образователната система, родители на деца в риск от отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, подкрепа на приемни родители и осиновители.

В ЦОП работи екип от специалисти, професионалисти. Към настоящия момент капацитетът на Центъра е запълнен, като същият работи с 98 потребители. Очертава се тенденция към увеличаване на техния брой, тъй като броят на децата в риск е много голям. Предлаганите услуги в ЦОП се утвърдиха като необходими за децата и семействата в риск за община Казанлък.

Практиката в нашата страна показва, че по-големи общини, които имат развити услуги, поемат случаи от съседни малки общини, тъй като разполагат с квалифициран персонал за извършване на услуги, имат натрупан опит в работата с рисковите групи.

Към услугите на ЦОП проявяват интерес съседните на община Казанлък общини - Павел баня и  Мъглиж, тъй като на тяхна територия няма разкрити услуги за деца в риск и техните семейства.

ЦОП в гр. Казанлък предлага мобилни услуги на потребители в община Павел баня. Екипът специалисти работи на терен, близо до целевата група. Средно месечно ЦОП работи с 13 случая от община Павел баня. Интерес към услугата проявява и Община Мъглиж, като е направила проучване за потребностите за доставка на социалната услуга ЦОП в същата.

Материалната база и сградният фонд на ЦОП позволяват да бъдат обслужвани по-голям брой потребители. Увеличението на капацитета на ЦОП е заложено в годишния план за развитие на социалните услуги в община Казанлък. В бюджета на ЦОП за 2015 г. са предвидени средства за подобряване качеството на предоставяната услуга.

От горепосочените аргументи става ясно, че е необходимо увеличаване на капацитета на ЦОП в гр. Казанлък, което ще доведе до превръщането на социалната услуга не само като общинска, но и като регионална, като ще се открият допълнителни работни места за специалисти.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 36 в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП,

  

Р Е Ш И:

 

Да се увеличи капацитетът от 60 места на 80 места на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа“ с материална база в гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 25, считано от 01.01.2016 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За”  23. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220